GIS Center Logo

德天宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 263
地址: 雲林縣莿桐鄉麻園村榮貫路165號
電話: 05-5710002
主祀神明: 開台聖王(鄭成功)
陪祀神明:
關聖帝君
天上聖母
創立起始年: 1805
創立年代參考文獻:

嘉慶十年(西元1805):雲林縣寺廟文化專輯    出版者:雲林縣政府  雲林縣立文化中心  1995.12

建立沿革:

德天宮奉祀鄭成功為主神,民前四十年二月建設於現址,經過數次修建,至日據末期,日人強迫省民信仰日神天照大神,強制毀害本宮而改作為集會所,原來奉祀在廟內所有神像悉數燒毀,是時林內信徒將部份神像迎接他處,至世界二次戰爭結束,日本戰敗無修件降伏,本省回復祖國,信仰又得到自由,村信徒壐次捐獻修復本宮,重新雕刻神像,信徒亦將隱藏神像獻出供奉於廟內,至民國五十二年五月因廟基過低,由信徒捐款將廟基提高兩尺半,以免水患,為此,香火日益鼎盛,村民為酬謝神恩發起修本宮工程,於民國五十六年農曆一月廿于日為開工同年四月末完工總工程費約陸萬,均由信徒捐獻。                 資料來源:雲林縣寺廟文化專輯

 

 

本宮主祀延平郡王鄭成功,建廟始於嘉慶十年間,其後迭以再修,日政末期,日人壓迫人民信仰,改祀日神天照大神,本宮遭遇毀癈,而改建民眾集會所,當時所有神像,大多蒙難被燬,有一少部份神像疏入民間隱避,暗地奉祀,迨至第二次世界大戰結束,台灣歸復祖國懷抱,信仰得以自由,際此本村信者,再予鵪金彫塑被燬所缺的神像,修=復廟宇,至隱於民間奉祀的神像一併迎回本廟奉祀,而重振香火,信者日增,本廟地基過低,至於民國五十二年五月昌,由地方有志董朝中,主倡醵金,得信徒之協助捐月,將廟基地增高二尺半,以防水濫,從此香火鼎盛,信者崇仰彌篤,眾為報答神恩,而期同獻金,是為重建的動機,在民國六十年一月二十五日起工,同年田月末日竣工,先後入火安座,即現在磚造堂皇廟貎.             資料來源:台灣省雲林縣寺廟文獻大觀

簡介與相關圖片:

莿桐興桐村德天宮 (17)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (3)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (16)||//|

奉祀神明 (主神之外):

莿桐興桐村德天宮 (4)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (7)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (6)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (15)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (8)||//|

 

 

莿桐興桐村德天宮 (21)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (22)||//|

祭祀活動:

二月十九日

三月三日

三月二十三日

十一月十五日(祈安)

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 德天宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 吳茂林
建築與飾物
建築概況:

德天宮外觀全景|陳良旻|2012/06/12|

 

莿桐興桐村德天宮 正門|陳良旻|2012/06/12|

古物與文物:

莿桐興桐村德天宮 (31)||//|

 

莿桐興桐村德天宮||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (30)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (23)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (26)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (28)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (2)||//|

敘事性裝飾題材:

莿桐興桐村德天宮 (11)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (14)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (10)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (13)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (12)||//|

 

莿桐興桐村德天宮 (9)||//|

填表資料
填表人姓名: 陳良旻
填表日期: 2012-05-26 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: