GIS Center Logo

文武聖廟感德堂

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 學術研究成果
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 298
地址: 雲林縣莿桐鄉饒平村饒平西路30號
電話: 05-5332138
主祀神明: 關聖帝君 關聖帝君 孚佑帝君 司命真君 精忠武穆王 先天豁落靈官 孔子
主祀神明 (其他): 孚佑帝君
陪祀神明:
關聖帝君
周倉
九天司命真君
精忠武穆王
先天豁落靈官
觀世音菩薩
玄天上帝
城隍
王爺
土地公
四聖
十二賢牌位
創立起始年: 1965
創立年代參考文獻:

民國54年(1965):雲林縣寺廟文化專輯       出版者:雲林縣政府    雲林縣立文化中心  1995.12

建立沿革:

本堂創設時,座落於雲林縣莿桐鄉興貴村紅竹口法雲庵加以擴建而成,後改為鸞堂,以利代宣化,廣渡眾生。

葉永定先生蒙受南天旬派首堂主,於民國六十七年二月七日召關鸞務會議,眾議現有堂景路面狹小四週環境欠佳,發展較難,應咖選擇適宜場地新建廟宇,當時葉堂主永定及德配葉監鸞林丹桂,提請願 將他所有樹仔腳段旱則一四一五號,捐獻為興建新堂基地。於當年五月二十七日己時正劇破土開工,至癸亥年(民國七十二年)葭月順利完成,從茲殿宇莊嚴,廟貎巍峨,堂皇壯麗,瑞氣呈祥,神人共感欣慰。

簡介與相關圖片:

莿桐饒平文武聖廟感德堂 |陳良旻|2012/06/12|

奉祀神明 (主神之外):

 

莿桐饒平文武聖廟感德堂 |陳良旻|2012/06/12|

 

莿桐饒平文武聖廟感德堂 |陳良旻|2012/06/12|

 

莿桐饒平文武聖廟感德堂 |陳良旻|2012/06/12|

 

莿桐饒平文武聖廟感德堂 |陳良旻|2012/06/12|

 

莿桐饒平文武聖廟感德堂 |陳良旻|2012/06/12|

 

莿桐饒平文武聖廟感德堂|陳良旻|2012/06/12|

 

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 文武聖廟感德堂
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 葉盛雄
建築與飾物
建築概況:

莿桐饒平文武聖廟感德堂 |陳良旻|2012/06/12|

 

莿桐饒平文武聖廟感德堂 |陳良旻|2012/06/12|

 

莿桐饒平文武聖廟感德堂|陳良旻|2012/06/12|

敘事性裝飾題材:

莿桐饒平文武聖廟感德堂 |陳良旻|2012/06/12|

 

莿桐饒平文武聖廟感德堂 |陳良旻|2012/06/12|

 

莿桐饒平文武聖廟感德堂 |陳良旻|2012/06/12|

 

莿桐饒平文武聖廟感德堂 |陳良旻|2012/06/12|

 

莿桐饒平文武聖廟感德堂 |陳良旻|2012/06/12|

填表資料
填表人姓名: 陳良旻
填表日期: 2012-05-25 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: