GIS Center Logo

聖德宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 193
地址: 雲林縣莿桐鄉甘厝村22號
電話: 05-5842085
主祀神明: 觀世音菩薩 關聖帝君 孔子
主祀神明 (其他): 彌勒佛
對主祀神明的稱呼: 南海古佛
陪祀神明:
孚佑帝君
濟公禪師
創立起始年: 1954
創立年代參考文獻:

 

民國43年(1954):雲林縣寺廟文化專輯    出版者:雲林縣政府  雲林縣立文化中心   1995.12

建立沿革:

民國四十三年莿桐何厝庄何基財家中設立佛堂,宣揚五倫八德道義,

民國五十八年於同地擴建為崇信壇,遠近馳來聽道日眾

場地不敷使用,乃於六十五年三月一日以六十一萬五仟元購得現址,由高全設計師執行設計

並破土動工,民國六十六年十二月十八日落成,前後殿及廂房均為一層瓦房建築,

造價壹佰陸捨捌萬伍仟元,聖德宮所屬佛堂,公共佛堂五處,家佛堂有八十五間,

聖德宮旨在發揚中華文化,光揚倫理道德期社會安和樂利,早臻大同之境

宮內信眾均抱自立立人之心,促進人文精神之發揚,協辦共辦,俾達聖德無疆之境

簡介與相關圖片:

聖德宮  聖訓|陳良旻|2012/06/28|

 

聖德宮 宮匾|陳良旻|2012/06/28|

奉祀神明 (主神之外):

聖德宮  中尊觀音佛祖,左尊 關聖帝君右尊孔夫子|陳良旻|2012/06/28|

 

聖德宮 前殿|陳良旻|2012/06/28|

 

聖德宮  功德祠|陳良旻|2012/06/28|

 

聖德宮 左側呂仙祖,中尊彌勒祖師,右側濟公禪師|陳良旻|2012/06/28|

 

聖德宮    呂仙祖 ,彌勒佛祖,濟公|陳良旻|2012/06/28|

 

聖德宮 地基主|陳良旻|2012/06/28|

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 聖德宮
寺廟性質: 一貫道
教別: 一貫道
建別: 私建
組織型態: 管理人
負責人: 王林金玉
建築與飾物
建築概況:

聖德宮  外觀|陳良旻|2012/06/28|

 

聖德宮 前殿外觀|陳良旻|2012/06/28|

 

聖德宮  後殿|陳良旻|2012/06/28|

填表資料
填表人姓名: 陳良旻
填表日期: 2012-05-10 00:00
祭祀族群: 泉州 漳州
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 神明指示
香火來源 (其他): 斗六崇修堂
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: 無