GIS Center Logo

萡子寮西天寺

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 319
地址: 雲林縣四湖鄉萡東村箔子寮167號
電話: 05-7721188
主祀神明: 彌勒佛祖
陪祀神明:
包府千歲
註生娘娘
中壇元帥
觀世音菩薩
天上聖母
創立起始年: 1937
創立年代參考文獻:

西天寺創建沿革誌

 

彌勒佛法修持過程簡介

建立沿革:

沿革

緣自四十餘年前,因我佛顯聖而塑佛祖諸神像供於家宅朝謁夕拜,虔誠 不易,數十年如一日,朔望之日,素果經誦神威顯赫,仰慕朝謁者日眾 ,或祈之或叩之不絕於途,然場地狹陋,信徒食宿均屬不便,吾心常感 不安,但因經濟所限亦無可奈何。 西天寺現址,係第二次大戰時炸彈炸成深丈餘之深坑,日久積成一廢池 ,不知何故,吾心急欲將此深池填平,乃與長子文雄費四年多之光陰方 才填平。 民國六十年(西元一九七一年)冬適台北賢德王諸回先生,本素不識面, 受佛暗示,南下三次覓佛不著,朝夕念念,後經旅居羅東本村蔡開先生 之提引,慕佛而來,與吾初次見面,因感佛力無邊,信者頗眾,為廣結 善緣,乃提建寺之議,又見已填平之廢池,恰宜建寺,遂慨捐二十萬元 作為建佛寺之基金,並應允為建寺之後援,我佛慈悲得此助力,喜出望 外,為此我率先將數載節衣縮食所得二萬五仟元與是地如數捐出,即邀 約知音集議,旋於民國六十一年(西元一九七二年)歲次壬子年二月十二 日破土興工。 興工以後雖經費拮據,幸蒙王先生及其同好陸續資助,蔡家、蔡清煌等 先生拋棄己學不辭辛苦,自費偕我遠赴各地募款蔡做先生捐工義務督建 ,終始如初,鄭石底先生全力週轉工程方得進行不輟,吾佛慈悲普照, 指示於同年八月十五日入火安座,並定為開山紀念日,因而感動四方, 且我佛多次顯靈,信士日增,競相解囊,使參佰陸拾餘萬元之魏魏佛寺 得順利於今歲秋峻工,籌建委員及信壬,疏財捨力,神人同欽特將芳名 鐫石銘念。

中華民國六十八年(西元一九七九年)歲次己未年中秋之月

 

西天寺牌匾

 

西天寺二樓大殿神龕

 

西天寺主祀神明彌勒佛祖

簡介與相關圖片:
奉祀神明 (主神之外):

一樓配祀神明觀世音菩薩

 

一樓配祀神明李哪吒太子

 

一樓配祀神明天上聖母

 

西天寺二樓配祀神明包青天

 

西天寺二樓配祀神明註生娘娘

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 西天寺
寺廟性質: 私人寺廟
教別: 佛
建別: 私建
組織型態: 管理委員會
負責人: 蔡崑木
建築與飾物
建築概況:

西天寺一樓大殿

 

西天寺二樓大殿

 

二樓大殿外觀

 

西天寺廟堂外觀(一)

 

西天寺廟堂外觀(二) 西天寺廟堂外觀(三)

填表資料
填表人姓名: 吳秀芬
填表日期: 2012-09-11 00:00
祭祀族群: 泉州
祭祀範圍:

萡東村23鄰附近住戶

分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 神明指示
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 無