GIS Center Logo

光大寮成德堂

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 234
地址: 雲林縣麥寮鄉麥豐村光大寮41號
電話: 05-6932061
主祀神明: 三寶佛(藥師佛、釋迦牟尼佛、阿彌陀佛)
主祀神明 (其他): 觀世音菩薩、彌勒佛
對主祀神明的稱呼: 佛祖
陪祀神明:
文殊菩薩
普賢菩薩
三恩聖主
太歲星君
十八尊者
韋馱菩薩
伽藍菩薩
創立起始年: 1935
創立年代 (台灣寺廟大全): 1940
創立年代參考文獻:
  • 民國24年(1935)(黃蘭櫻,《雲林縣寺廟文化專輯(下)》,雲林縣政府、雲林縣立文化中心,1995)
  • 民國28年(1939)(陳清誥,《台灣省雲林縣市寺廟文獻大觀》,文獻出版社,1972)
  • 民國28年(1939)(廟內沿革碑文,1997)
  • 民國29年(1940)(楊祖馨,《台灣寺廟大全》,青文出版社,1974)
建立沿革:

  成德堂舊名紫林寺,緣起創設發起人林春良善士請龍潭村黃普章、北港蔡普碩、新興村劉普娥等,於民國廿四年正月間在慶泉布行設教所,宣揚佛法,為龍華教講經說法,歷經四年,信徒遍及遐邇。民國廿八年黃普章鑒及信眾激增,奠立教堂場所,即邀請本地眾信士共同出資,並由十方善士樂捐,擇定現址建立竹堂,安奉佛位供信徒膜拜,堂名曰成德堂。

  民國卅七年正月十五日設立鸞堂,並訂一、四、七期揮鸞勸世,施濟為信徒解釋疑難。嗣後因竹造堂宇年久失修,破爛不堪居住,於民國四十三年重建磚造佛殿,並建左右護室,安奉新雕刻泥造三寶佛、三恩聖主佛座。民國七十六年再次重建,於同年九月破土施工,民國七十九年舉行安座大典,為現在之廟貌。

(沿革內容節錄自廟內沿革碑文)

 

成德堂沿革誌

 

大雄寶殿主祀三寶佛--由釋迦牟尼佛鎮殿

 

大悲殿主祀觀世音菩薩

 

彌勒佛殿主祀彌勒佛

簡介與相關圖片:
奉祀神明 (主神之外):

韋馱菩薩

 

伽藍菩薩

 

文殊菩薩

 

普賢菩薩

 

三恩聖主

 

太歲星君

 

十八尊者(左)

 

十八尊者(右)

祭祀活動:

  成德堂慶典日期為農曆二月十九日觀音菩薩聖誕、農曆四月初八日佛陀聖誕、農曆八月十七日至二十二日舉行七天法會。

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 成德堂
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 佛
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 林火生
建築與飾物
建築概況:

成德堂外觀

 

寶頂式屋頂

 

沿革碑

 

彌勒佛殿

 

大悲殿外觀

 

大悲殿簷廊

 

大悲殿全景

 

大悲殿燈飾

 

大雄寶殿全景

 

大雄寶殿燈飾

古物與文物:

供桌

敘事性裝飾題材:

交趾陶-佛陀誕生

 

交趾陶-太子遊西門

 

交趾陶-普渡眾生

 

交趾陶-指點迷津

 

交趾陶-歌舞笙平圖(左)

 

交趾陶-歌舞笙平圖(右)

非敘事性人物裝飾:

彩繪-蓮花

 

石象

 

御路-法輪常轉

填表資料
填表人姓名: 許貝如
填表日期: 2012-08-07 16:35
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 六十首