GIS Center Logo

明修堂

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 300
地址: 雲林縣崙背鄉西榮村和平路14號
電話: 05-6962896
主祀神明: 釋迦牟尼佛
陪祀神明:
觀音菩薩
玉皇大帝
九玄七祖
創立起始年: 1939
創立年代參考文獻:

1939年(林衡道,《台灣寺廟大全》,青文出版社,1974。)

1939年(林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會,1978。)

1939年(黃蘭櫻,《雲林縣寺廟文化專輯(上) 》雲林縣政府,1995。) 

建立沿革:

民國二十八年七月一日,擇於現址興建木磚平房一棟,座北向南,設立神道天理教崙背佈教所,崇奉天理大神,教人信仰天理,遵守道德,和平共處。定每月十三日為例行祭典,宣揚教義,勸善民俗,信徒達五百餘人,信仰頗篤。

民國卅五年,崇神復興,將原來之佈教所更稱為崙背佈教堂,奉祀觀世音菩薩,闡揚佛理。諸惡莫作,眾善奉行,自淨其意,信徒日增,並增農曆九月四、五、六日舉行三天法會。

民國四十年五月七日,本堂申請加入佛教會會員,更名為崙背明修堂。主祀釋迦牟尼佛,合祀玉皇大帝、九玄七祖。

民國五十八年,現任住持程欽郎鑒於舊堂狹窄,乃獨資改建鋼筋二樓堂宇,方向為座東朝西,大殿講堂清幽,成為鄉村善信禮佛、聽經之好道場。

民國八十一年起舉辦慈濟功德會,崙背地區茶會,並積極參與慈濟世界的四大志業:慈善、醫療、教育、文化工作,協助雲林地區慈計教師聯誼會,成立慈濟青年聯誼工作會,推展並啟發環保活動。

簡介與相關圖片:
奉祀神明 (主神之外):

觀音菩薩、玉皇大帝、九玄七祖

明修堂大殿

 

明修堂觀世音菩薩

祭祀活動:

每月13日

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 明修堂
寺廟性質: 一貫道
教別: 一貫道
建別: 私建
組織型態: 管理人
負責人: 程欽郎
建築與飾物
建築概況:

明修堂外觀

 

 

參考資料
參考書目:

林衡道,《台灣寺廟大全》,青文出版社,1974。

林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會,1978。

黃蘭櫻,《雲林縣寺廟文化專輯(上) 》雲林縣政府,1995。 

填表資料
填表人姓名: 顏祁貞
填表日期: 2012-11-14 10:50
祭祀族群:
祭祀族群 (其他): 不限定
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: