GIS Center Logo

東和-廣濟宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 210
地址: 雲林縣古坑鄉東和村宮前路32號
電話: 05-5262492
主祀神明: 天上聖母
陪祀神明:
中壇元帥
土地公
註生娘娘
清水祖師
創立起始年: 1821
創立年代參考文獻:

道光年間(1821):雲林縣寺廟文化專輯      出版者:雲林縣政府  雲林縣立文化中心  1995.12

道光年間(1821):廟方沿革誌

建立沿革:

本宮原建於清朝道光年間,廟名稱為溪邊厝庄廣濟宮奉祀天上聖母為主神鎮殿開漳聖王暨眾神,清朝時期神威顯赫浩大香火鼎盛遐邇咸沐神恩,信徒遍及全臺,不幸甲午戰爭清庭戰敗臺灣割讓日本專制治下迫改宗教信仰,至第二次世界大戰期間,益肆強迫手段拆除廟宇焚燬神像本宮亦不能倖免,折除迨至民國三十四年日本戰敗,臺灣歸祖國各地相繼信仰宗教重建廟寺供奉神像,本宮雖有重建之議,奈因光復伊始百廢待興未能籌資興建,暫建以民間店舖簡修為神殿,邇來各地修(重)建廟宇之遍及,此次本宮由外地善士之呼聲,地方賢達之發起各地善男信女之熱烈高潮嚮應,於民國五十七年春,依程序成立重建委員會以樂捐方式籌足經費,遂於同年秋  (農曆八月)在原地址卜地破土奠基建坪120坪 ,歷時年餘耗資壹佰餘萬元興建二樓以鋼筋混凝土造成,下樓為村活動中心附設 村辦公處會議廳暨廣濟宮管理委員會,美輪美奐,上樓為神殿古色古香雕樑畫棟,巍峨參天壯觀非凡供奉神像值茲本宮喬遷爰述史略永誌不忘為廣濟宮管理委員會 敬立

簡介與相關圖片:

 

 

東和廣濟宮 天公爐 (11)

 

東和廣濟宮 (42)

 

東和廣濟宮 宮匾

奉祀神明 (主神之外):

東和廣濟宮天上聖母 (14)
天上聖母

廣濟宮-天上聖母三媽
天上聖母

 

東和廣濟宮太子元帥 (22)
中壇元帥

 

東和廣濟宮 天上聖母 (30)

陳聖王媽

 

東和廣濟宮 太子元帥 (12)

 

東和廣濟宮 五營將軍 (20)

 

東和廣濟宮 千順將軍(15)

 

東和廣濟宮 千順將軍 (16)

 

東和廣濟宮 太子元帥 (34)

 

東和廣濟宮 天上聖母
天上聖母

 

東和廣濟宮 註生娘娘
註生娘娘

 

東和廣濟宮 (13)
清水祖師

 

東和廣濟宮 (31)
劍將軍

 

東和廣濟宮 (34)
蔭林祖師

 

東和廣濟宮 (50)
觀音媽

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 廣濟宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 鍾俊興
建築與飾物
建築概況:

東和廣濟宮 外觀全景

 

東和廣濟宮 外觀全景 (4)

 

東和廣濟宮 外觀

 

 

東和廣濟宮 偏殿

 

 

東和廣濟宮 建築

敘事性裝飾題材:

東和廣濟宮 壁畫 (81)

 

東和廣濟宮 壁畫 (78)

 

東和廣濟宮 壁畫 (77)

 

東和廣濟宮 壁畫 (80)

 

 

 

東和廣濟宮 壁畫 (81)

 

東和廣濟宮 壁畫 (72)

 

東和廣濟宮 壁畫 (74)

 

 

 

東和廣濟宮 壁畫 (73)

非敘事性人物裝飾:

東和廣濟宮 門神 (84)

 

東和廣濟宮 門神(21)

 

東和廣濟宮 門神(8)

 

 

 

東和廣濟宮 門神 (82)

 

東和廣濟宮 門神

 

東和廣濟宮 石獅 (6)

參考資料
參考書目:

雲林縣信仰寺廟專輯

填表資料
填表人姓名: 陳良旻
填表日期: 2012-10-02 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: