GIS Center Logo

褒忠聚保宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 282
地址: 雲林縣褒忠鄉埔姜村中正路206巷8號
電話: 05-6974096
主祀神明: 王爺 蕭府太傅
陪祀神明:
註生娘娘
土地公
創立起始年: 1776
創立年代參考文獻:

清乾隆40年 (1776) 〔雲林縣政府,《雲林縣寺廟文化專輯》,雲林縣立文化中心,1995〕

建立沿革:

本宮位於雲林縣褒忠鄉褒忠,崇祀泉州到台開山蕭太傅為主神,並配祀池府、刑府、溫府、徐府諸王爺暨三太子、註生娘娘、福德正神。

蕭太傅名望之,字長倩,西漢東海蘭陵人,博學多聞,名列漢代儒宗,射策甲科為郎,允文允武,初任小苑東西侯,至宣帝神爵二年(距今二0七一年)官至太子太傅,歷位將休,雄才大略,名標青史。

蕭太傅事君至忠,愛民如子,功業彪炳,萬民感戴,後人為感念蕭府大德,處處建廟崇祀,英靈顯赫,神威遠播。

緣起本宮供奉蕭府伊如,溯自清乾隆四十年(西元一七七六年)是年農曆五月,適逢雨期時刻,大吏使公香爐突然發火,同時鑼鼓喧天,居民稱奇,即時求問太吏使公,據示:「謂泉州府富美宮蕭太傅蒞境」,即扶乩引導陣頭到雷厝北方濁水溪南岸迎駕,忽見一矩形香木上面一尊神像停流溪邊,即撈起一觀香木,竟刻有「富美宮蕭太傅」,諸信眾喜出望外,隨侍迎回,將神像供奉膜拜,嗣後配祀池府、邪府、溫府、徐府暨三太子等神像。民國三十三年(歲次癸末),日據時代,日本人暴政橫施,擬欲消滅我中華民族宗教信仰自由,先向各村落家祀神像,強制執行燒毀,當時管理人謝長先生,聞風迅速將各尊神,遷仰他宅隱避,俾免波及燒毀。民國三十四年(歲次乙酉公元一九四五年),中日戰爭日本戰敗投降,台灣光復祖國,其時再從神像恭迎回壇安座奉祀。自奉祀蕭太傅記今歷經二三0年有餘,台灣光復後,本鄉村民留超先生,捐出持分土地以資將來擴建並提議設立壇名為「聚保壇」,原草茅改竹造舊屋用吳府,磚造等歷經數次翻修,民國七十二年(歲次癸亥公元一九八三年)本鄉三村村鄰長、代表等發起建廟之議,經全體信徒一致讚成,同年七月間募款新台幣玖拾餘萬元,將該款訂購廟地完成,同年七月廿三日召開信徒大會組織「褒忠縣聚保宮籌建委員會」規劃建廟事宜後,同年九月十六日邀請本鄉機關首長,民意代表,所在地中民、中勝、埔姜三村,村鄰長集會議決同意興建。並議定於蕭太傅尊前焚香擲筊問答:承奉蕭太傅聖示得筊數最多之吳永祥先生(名屋食品公司董事長)接任籌建主任委員,柯福分為副主委員。但原廟地尚欠,後由吳府土地權利人捐獻部份廟地。於民國七十二年癸亥十月二日舊壇全部拆卸。民國七十三年(歲次甲子公元一九八四年)一月廿六日平土奠基。同年五月十四日正殿上樑,同年閏十月廟宇完成,同月初十日午時蕭府太傅入火安座,甲子年十一月十三日慶成大典,舉行祈安清醮,各地善男善女詣宮參拜者人山人海,熱鬧異常,本宮蕭府太傅潛移默佑,振古如茲,靈應十方,香火鼎盛,每年農曆五月十七日為祭典佳期,問禍福卜,百禱百應,靈績昭彰,深得萬民崇仰也。

簡介與相關圖片:

褒忠聚保宮主神:蕭府太傅

蕭府太傅

褒忠聚保宮配祀神:註生娘娘

註生娘娘

褒忠聚保宮配祀神:福德正神

福德正神

褒忠聚保宮配祀神:中壇元帥

中壇元帥

褒忠聚保宮配祀神:馬使爺

馬使爺

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 聚保宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 吳永祥
建築與飾物
建築概況:

褒忠聚保宮廟貌:

廟貌

褒忠聚保宮廟內概況:

廟內概況

填表資料
填表人姓名: 李凱翔
填表日期: 2012-10-27 13:40
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: