GIS Center Logo

尊王公壇

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 座南向北
地址: 臺南市中西區尊王路125號
電話: 06-2224028
主祀神明: 張巡 許遠
對主祀神明的稱呼: 尊王公
創立起始年: 1867
創立年代參考文獻:
  • 同治6年( 1867 )(文史工作者田野調查,2011年7月)
建立沿革:

本壇肇基於清康熙、雍正年間,主祀武安尊王張府巡公、山海明王許府遠公、騎虎尊王雷府萬春公及南府尊王霽雲公、及張夫人(張巡之妻)。

清同治六年(1867)賞戴藍翎軍功六品遇缺儘先既選縣福州府羅源縣訓導里人吳國英,獻恭肅二尊王乩語楹聯一對,光緒五年(1879)由莊雙喜、洪萬春、許日陞、龔輝山仝獻「肅恭神人」匾,未建廟之前係由北頭角街民邱背自大陸奉請張王與尊王夫人金身來家裡供奉,由於神威顯赫,應驗民眾,遂在南台戲院對面(昔北頭角草創)建廟,至大正三年(1914)由管理人謝益、黃水、許朝、吳圭等倡議發起遷建於海安路路中,後來因市區改正,阻礙道路,再於昭和二年(1927)遷移於海安路21號現址重建,民國四十六年由董尾、邱鴻模、陳全木、王石頭、顏皆得、顏瑞,李崑山、謝金沙等諸善士發起修建,民國六十年再度重修並舉行建醮大典。

民國七十九年,市府以海安路拓寬計畫,神靈安頓,驟成當務之急,幸賴神靈福佑,廟務管理人顏森戟先生與北頭里里長薛陞海先生及信眾多方奔波取得台南仁愛之家承租建廟權,神恩浩蕩新廟於民國八十二年動土,八十六年舉行入火安座大典,並於民國九十年,得庇眾生啟建慶成祈安三朝建醮大典。

簡介與相關圖片:

尊王公壇廟貌

尊王公壇廟貌  謝奇峰拍攝2011.7.24

尊王公壇三川殿

尊王公壇三川殿  謝奇峰拍攝2011.7.24

尊王公壇拜殿

尊王公壇拜殿  謝奇峰拍攝2011.7.24

尊王公壇正殿

尊王公壇正殿   謝奇峰拍攝2011.7.24

尊王公壇正殿神明

尊王公壇正殿神明    謝奇峰拍攝2011.7.24

尊王公壇沿革

尊王公壇沿革   謝奇峰拍攝2011.7.24

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 尊王公壇
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 陳榮和
填表資料
填表人姓名: 謝奇峰
填表日期: 2011-07-24 14:20
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: