GIS Center Logo

慈蔭亭

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 座東向西
地址: 臺南市中西區新美街50巷43號
電話: 06-2231551
主祀神明: 觀世音菩薩
創立起始年: 1717
創立年代參考文獻:
  • 康熙56年( 1717 )  (文史工作者田野調查,2011年8月)
  • ( 洪敏麟,《台南市市區史蹟調查報告書》,台灣省文獻會,1978)
建立沿革:

慈蔭亭古名北巷佛祖廟,俗稱帆寮佛祖廟,主祀觀音佛祖,本亭創建於清康熙五十六年〔西元1717年〕,據傳恭迎自中國南海普陀山於今民生路一段一三二巷十號處〔古屬西定坊,稱北巷〕所奉祀,因靈應四方,普渡眾生,始由眾信徒於今廟處建廟以奉祀朝拜,歷經乾隆、嘉慶略有修建,惟受風雨剝蝕,勢欲傾頹,況廟宇狹窄,遂於道光十五年〔西元1835年〕歲次乙未春,由信徒陳朝瓊等共謀重建,經舉人軍功六品韓治及武舉黃應彪共獻廟地二所,歷五載至道光二十年歲次庚子年其工程告竣,始有今貌。

隔年〔歲次辛丑年〕舉行落成祈安,慶成建醮大典。經同治、光緒、日治時期各有重修,二次世界大戰期間遭受砲火轟炸再予重建,至民國三十七年歲次戊子年舉行光復後第一次落成建醮,又經民國四十四年、六十四年重修,民國六十五年歲次丙辰年舉行光復後第二次落成建醮,民國七十四年間因受颱風摧殘,於民國七十六年重修廟頂及彩繪,並於民國七十七年歲次戊辰年舉行光復後第三次祈安慶成建醮大典。

民國九十四年因地基、土木結構傾斜、磚塊剝落,由主任委員牛頭牌沙茶醬董事長劉來欽提議眾委員執事磋商,贊同重建,並出錢出力於民國九十四年農曆二月拆除,並於九十四年 農曆三月初八 動土奠基,九十五年歲次丙戌年陽月建廟完成,於 農曆十一月五入廟安座。

簡介與相關圖片:

慈蔭亭外觀

慈蔭亭外觀   謝奇峰拍攝2011.8.6

 

慈蔭亭三川殿

慈蔭亭三川殿   謝奇峰拍攝2011.8.6

 

慈蔭亭大殿

慈蔭亭大殿   謝奇峰拍攝2011.8.6

 

慈蔭亭正殿神明

慈蔭亭正殿神明   謝奇峰拍攝2011.8.6

 

慈蔭亭齊天大聖

慈蔭亭齊天大聖    謝奇峰拍攝2011.8.6

 

慈蔭亭註生娘娘

慈蔭亭註生娘娘   謝奇峰拍攝2011.8.6

 

慈蔭亭沿革碑

慈蔭亭沿革碑   謝奇峰拍攝2011.8.6

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 慈蔭亭
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 佛
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 劉貞秀
填表資料
填表人姓名: 謝奇峰
填表日期: 2011-08-20 17:10
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: 六十首