GIS Center Logo

頭港鎮安宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市學甲區頭港里55號
電話: 06-7836451
對主祀神明的稱呼: 李、池、吳府千歲
創立年代參考文獻:
  • 道光年間 (文史工作者田野調查,2011年9月)
  • 道光年間  ─台南縣市寺廟大觀編刊委員會《台南縣市寺廟大觀》,興台文化出版社,民52
建立沿革:

「鎮安宮」始建於清道光年間,其後嘗經回祿之災,再次重建。赫赫威靈,佑我信民,馨香膜拜,至今弗替。

本廟座落學甲鎮頭港里,崇祀三王,三王者李王、池王、吳王也,又稱三府千歲。據連雅堂先生通史宗教志載:延平郡王入台後,闢土地,興教養,存明朔,抗滿人,精忠大義,震曜古今。明社既屋,民間乃建廟重祀,而時多避忌,故閃爍其辭,以王爺稱,亡國之痛概可見矣。王府東都,禮樂征伐,代行天子之事,故王爺廟皆稱代天府或王宮,而尊之為大人,為千歲,未敢昌言之也。本廟由來,實淵源於此。

頭港瀕臨海隅,屬鹽分地帶,土瘠民貧,生活窮苦,本廟初建之時,以供奉福德正神為主,後經地方詩人吳耀先生以「鎮守頭港」之意而名為「鎮安宮」。本廟前殿主祀李府、池府、吳府千歲〈即俗稱大王、二王、三王〉、神虎將軍等,後殿〈又稱慈雲寺〉主祀南海觀音佛祖、玄天上帝、福德正神、十八羅漢等,偏殿供奉「軟身福德正神」,香火鼎盛,為頭港本庄居民信仰中心。

因甲午戰爭,締結馬關條約,台灣被割據予日本,本庄居民不願為異族統治,起而對抗日本,「林崑剛竹嵩山一役」,日本部隊因受阻憤而沿途殺掠焚燒,本廟也因此遭池魚之殃焚燬,歷經五十年,本庄居民因聖靈失憑而信仰無依。

民國三十四年,抗戰勝利,臺灣光復重歸祖國,本庄居民不願任令廟損殿燬有瀆三王威靈,乃由吳克章、吳興傳、吳克讀、吳章興、吳深、吳天化、龔聯禎、吳丁合、吳枝章、吳主成、吳永長等人提議並捐輸及莊眾踴躍捐資重建,除原本三王爺外並增建側殿供奉觀音佛祖、福德正神等神祇,廟宇重建完成,氣象一新,從此香客絡繹,惟寺、宮格局因沿襲陳陋,雖曾再事修茸,終未盡善。

民國七十年,地方賢達與旅外人士商定於原址鳩工重建,以符崇奉之誠,於是推吳三連、吳章興、吳修齊、吳尊賢、吳俊傑、翁主舍、吳俊陞、翁川配、翁平彰、吳振良、翁石龍等為發起人,翁呼爐、吳竹頭、吳德川、吳玉書等人負責勸募,幸賴十方信徒,鼎力輸持,得款新台幣三千餘萬元。後公推翁呼爐氏專責督建,總務及財務則由吳德川及吳玉書分別擔任。無論選材及雕工,皆力求精緻,閱兩年廟成,但見廣裘寬敞,殿宇閎偉,計分兩進,前殿崇祀三府千歲,後殿供奉觀音佛祖、北極玄天上帝、福德正神及十八羅漢,皆官相莊嚴,威儀赫赫,仰瞻雕樑畫棟,氣勢磅礡,氣象一新,自此廟祀益盛,香客絡繹,三千歲及諸神佛也屢顯神蹟,庇佑本庄居民及旅外人士,「鎮安宮」因而聲望遠播,虔願諸神佛續宏彰法力,佑我邦家,而永為眾信徒精神託庇之處,是為誌略。附註:本廟於民國九十四年再次重修,民國九十六年完工謝土。

簡介與相關圖片:

頭港鎮安宮(周宗楊拍攝2011.09.26)

鎮安宮廟貌(周宗楊拍攝2011.09.26)

頭港鎮安宮廟貌2(周宗楊拍攝2011.09.26)

鎮安宮廟貌(周宗楊拍攝2011.09.26)

頭港鎮安宮廟內(周宗楊拍攝2011.09.26)

鎮安宮廟內(周宗楊拍攝2011.09.26)

頭港鎮安宮主祀神龕(周宗楊拍攝2011.09.26)

鎮安宮主祀神龕(周宗楊拍攝2011.09.26)

頭港鎮安宮虎爺將軍(周宗楊拍攝2011.09.26)

鎮安宮虎爺(周宗楊拍攝2011.09.26)

頭港鎮安宮龍龕玄天上帝(周宗楊拍攝2011.09.26)

鎮安宮後殿慈雲寺龍龕玄天上帝(周宗楊拍攝2011.09.26)

頭港鎮安宮虎龕福德正神(周宗楊拍攝2011.09.26)

鎮安宮後殿慈雲寺虎龕福德正神(周宗楊拍攝2011.09.26)

頭港鎮安宮韋陀尊者(周宗楊拍攝2011.09.26)

鎮安宮後殿慈雲寺韋陀尊者(周宗楊拍攝2011.09.26)

頭港鎮安宮伽藍尊者(周宗楊拍攝2011.09.26)

鎮安宮後殿慈雲寺伽藍尊者(周宗楊拍攝2011.09.26)

頭港鎮安宮十八羅漢2(周宗楊拍攝2011.09.26)

鎮安宮後殿慈雲寺兩側十八羅漢(周宗楊拍攝2011.09.26)

頭港鎮安宮十八羅漢(周宗楊拍攝2011.09.26)

鎮安宮後殿慈雲寺兩側十八羅漢(周宗楊拍攝2011.09.26)

頭港鎮安宮慈雲寺主祀神龕

鎮安宮後殿慈雲寺主祀南海觀音菩薩(周宗楊拍攝2011.09.26)

頭港鎮安宮偏殿福德爺大仙尪仔1(周宗楊拍攝2011.09.26)

鎮安宮偏殿軟身福德正神(周宗楊拍攝2011.09.26)

頭港鎮安宮偏殿福德爺大仙尪仔(周宗楊拍攝2011.09.26)

鎮安宮偏殿軟身福德正神(周宗楊拍攝2011.09.26)

奉祀神明 (主神之外):

神虎將軍、後殿(又稱慈雲寺〉主祀南海觀音佛祖、玄天上帝、福德正神、十八羅漢,偏殿軟身福德正神等

祭祀活動:

農曆4月26日李府千歲聖誕

農曆6月18日池府千歲聖誕

農曆9月15日吳府千歲聖誕

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 財團法人鎮安宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 財團法人
負責人: 翁川配
填表資料
填表人姓名: 周宗楊
填表日期: 2011-10-23 20:45
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 六十首