GIS Center Logo

信和禪寺

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市西港區慶安路慶安里19鄰30號
電話: 06-7952014
主祀神明: 釋迦牟尼佛
創立起始年: 1898
創立年代參考文獻:
  • 光緒24年  ( 1898 )  (文史工作者田野調查,2011年8月)
  • 光緒22年  ( 1896 )  內政部民政司登錄
  • 光緒24年  ( 1898 )  相良吉哉《台南州祠廟名鑑》,臺灣日日新報社臺南支局出版,民22
建立沿革:

「信和禪寺沿革誌」記載:「……本寺之淵源,溯至佳里區域蚶寮,遷建於西港現址,號曰信和堂。初代堂主黃普崇公,第二代王普鐘公,第三代黃普進公。由民國丁卯年(一九二七)移建以來,歷經五十有餘年,從茲奉佛之信徒日逐增加,堂中之法務益見進展,迨普進公歸西後改稱信和禪寺。

因當時佛殿頹舊狹窄。參拜者日眾,遂於民國乙未年(一九五五)葭月廿一日起興工重建三寶殿,至民國丁酉年(一九五七)十一月完成,費時三個多年。在建築中逐次改修山門、西歸堂、藏經樓等等之工程,徹(淨)公已完成生平之願,此時年紀老邁自忖必須退隱靜養,在民國五十三年二月聯合信徒代請禪妙法師繼任住持,後再增建東西室二樓,何奈身體贏弱不堪勝任自願退休讓賢,於民國六十四年中秋,聘請同寺悟乙法師接任厥職,未幾,為適應時代非擴大不可,道於民國六十六年晚秋擇吉奠基,重建三寶殿、增蓋東西室三樓,又在困難中訴請於法院,以新台幣伍拾壹萬元索回寺前之家屋五間,改建講堂、圖書室、山門等,配合時局引人步入正確之路,斯乃佛教公益事業之表現。幸佛祖之洪庥暨寺眾幫一臂之力,又承十方善信樂助之下,短短四年間促使整個寺院貌然一新完成美舉。今也睹其殿宇之巍峨瑰麗,身臨聖境使人俗慮皆消之感,堪一所之教化道場焉,茲為感念壇那之厚德,爰將樂捐之芳名勒石永垂不朽云爾。釋悟乙立碑。」

簡介與相關圖片:

信和寺廟貌(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和禪寺廟貌(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和寺大雄寶殿(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和禪寺廟貌(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和寺大雄寶殿側拍(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和禪寺廟貌(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和寺中庭(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和禪寺廟貌(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和寺大雄寶殿內部(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和禪寺大雄寶殿內(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和寺主祀神龕(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和禪寺大雄寶殿內主祀神龕(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和寺大雄寶殿釋迦牟尼佛(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和禪寺大雄寶殿內主祀釋迦牟尼佛(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和寺大雄寶殿左龕普賢菩薩(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和禪寺大雄寶殿內左龕普賢菩薩與伽藍尊者(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和寺大雄寶殿文殊師利菩薩(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和禪寺大雄寶殿內右龕文殊師利菩薩與韋佗尊者(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和寺沿革(周宗楊拍攝2011.08.01)

信和禪寺沿革(周宗楊拍攝2011.08.01)

奉祀神明 (主神之外):

文殊師利菩薩、菩賢菩薩、伽藍尊者、韋佗尊者

祭祀活動:

農曆4月8日釋迦牟尼佛誕辰

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 信和禪寺
寺廟性質: 齋堂
教別: 佛
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 吳袖鳳(釋意定)
參考資料
參考書目:

劉傳心、李文同《玉勅慶安宮轄內外廟宇寶鑑》,正平出版社,民69

相良吉哉《台南州祠廟名鑑》,臺灣日日新報社臺南支局出版,民22

填表資料
填表人姓名: 周宗楊
填表日期: 2011-09-20 20:55
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 無