GIS Center Logo

天聖宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市西港區八份港東里24之3號
電話: 06-7954246
對主祀神明的稱呼: 溫府千歲
創立起始年: 1996
創立年代參考文獻:
  • 民國85年( 1996 )(文史工作者田野調查,2011年7月)
建立沿革:

本宮主神溫府千歲,繫於明朝永曆八年〈西元一六五四年〉,隨先民由浙江溫州府渡海來台,先落址於安平四載,後遷址至四草三年,隨後又遷移至西港荔枝林,由鄭氏祖先供奉。後與當時之姑媽宮庄、八份庄、東竹林庄共同建廟於姑媽宮庄,廟名為懿德宮(姑媽宮)(西港香科係由懿德宮(姑媽宮)開始刈香至第十三科後轉至西港慶安宮至今〉。

爾後因環境變遷,荔枝林庄、姑媽宮庄因人口外移而沒落,懿德宮(姑媽宮)因而荒廢。溫府千歲由八份信眾供奉,設壇於陳茂盛、陳和美昆仲宅中。並增奉楊將軍、魏將軍護駕。由於神威顯赫、澤被眾生,信徒日眾,於民國七十四年〈歲次乙丑年〉,經謝鬧得、陳金成、陳進生等耆老極力奔走,徵得王松枝先生同意提供土地建廟於八份東隅,名為「玉勅天聖宮」,並增奉天上聖母、吳府千歲、薛府千歲、千里眼、順風耳諸神,襄助溫府千歲庇佑拜黎。並成立管理委員會,推舉陳柏壽先生為首任主任委員。由於香火日盛,有感擴建之必需,商得陳鞍心、陳水吟兄弟之同意,將位於廟旁之土地捐售予本宮,擴建之基地中有眉目。後又推舉鄭福進先生為第二任主任委員,繼續推動興建任務,遂在民國八十年〈歲次辛未年〉奠基興建,期間承蒙全國各地信徒大德鼎力相助、慷慨解囊,地方耆老義務監工、任勞任怨,歷經五年艱辛歲月,皇天不負苦心人,美輪美奐雄偉壯觀的廟貌,在民國八十五年〈歲次丙子年〉興建竣工。並取得台南縣政府核發之「使用執照」及內政部核發之「寺廟登記證」。昱年民國八十六年〈歲次丁丑年〉農曆四月初二吉日舉行入火安座盛典。並奉聖示增祀南極仙翁、天虎將軍協力護佑眾信徒闔家安康。 今廟成妥靈揭虔,香種亙古永興,謹向眾信徒至萬分謝忱,感謝眾信徒襄助,功德無量。

簡介與相關圖片:

天聖宮廟貌正面(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮廟貌(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮廟貌(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮廟貌(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮宮內(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮廟內(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮沿革(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮沿革誌(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮列位神祇聖誕表(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮供奉諸神聖誕表(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮三川門入口(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮三川門口(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮內殿(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮廟內神龕(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮主祀神龕(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮廟內主祀神龕(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮右龕吳府千歲(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮廟內右神龕吳府千歲(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮左龕薛府千歲(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮廟內左神龕薛府千歲(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮主祀神祇牌(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮廟內奉祀神祇牌(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮天虎將軍(周宗楊拍攝2011.07.31)

天聖宮廟內天虎將軍(周宗楊拍攝2011.07.31)

奉祀神明 (主神之外):

南極仙翁

天上聖母

吳府千歲

薛府千歲

天虎將軍

祭祀活動:

農曆4月18日溫府千歲聖誕 謝戲酬神

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 天聖宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 鄭福進
填表資料
填表人姓名: 周宗楊
填表日期: 2011-09-14 17:15
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: