GIS Center Logo

十八王公府

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市六甲區中正路242巷20號
電話: 06-6985718
主祀神明 (其他): 十八王公
創立起始年: 1956
創立年代 (台灣寺廟概覽): 民國45年(1956)
創立年代參考文獻:
  • 民國45年 ( 1956 )  (文史工作者田野調查,2011年3月)
  • 民國45年 ( 1956 )(林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會,1978)
建立沿革:

十八王公府主祀十八王公,據廟碑所記載,十八王公祖居大陸廣東、廣西地區,一生事蹟顯著,可謂之文韜武略名赫一時,光緒年間為任當朝命官。清康熙時朱一貴之亂,劉卻之掠奪,匪徒之出沒,官軍掃蕩,時該地適常其衝,數次蹂躪,慘不勝吉。逆賊林爽文揭竿再起,一破彰化,再迫諸羅,全台振動,勢極猖狂。陸路軍門提督梁朝桂,簡帝命東渡討賊,未幾雖言平亂,然餘黨尚殘民以逞,民不聊生,當時十八王公奉旨來臺平亂,首渡桃園,南下撫巡往諸羅,於本地不幸過難而為國殉職。

爾後庄民躬耕之餘,赫然發現18具男女骨骸,村民為感念殉難之英靈,乃結廬設壇奉祀,始奠丕基。至昭和16年(1941),日本政府禁止民間宗教信仰,下令拆除島內大小廟宇,寺廟才毀於一旦。

戰後,十八王合復為信徒崇拜信仰中心,民國45年(1956),信徒鄭自發先生與地主余福興先生,洽商於原址釀資興建磚造寺廟供奉神衹,以便信徒膜拜,定名為十八王公。

然據黃文博於《南瀛祀神故事誌》中所記,十八王公之由來,原本很簡單,據其考察,當地舊名「石敢當仔」起因為早年此地東北榕樹下有座石敢當石碑,而十八王公廟應建於戰後(之前可能為小廟),外型近似有應公廟,其神明之由來,乃日治時期有當地農人於農耕之際,挖出18具男女骨骸,因悲憫其無人祭祀,便予以撿骨重埋並建小廟奉祀,以安其魂魄。後來在十八王公府重建後,或因廟方為求「正統」,才將十八王公與歷史事件結合,致使十八王公由原本可能的有應公身分躍升而成為正神,而有了今日廟碑之說。

簡介與相關圖片:

十八王公府外貌

十八王公府外貌   (張耘書2011.03.12拍攝)

十八王公府殿內

十八王公府殿內   (張耘書2011.03.12拍攝)

十八王公

主祀神─十八王公   (張耘書2011.03.12拍攝)

十八王公府註生娘娘

十八王公府註生娘娘   (張耘書2011.03.12拍攝)

十八王公府福德正神

十八王公府福德正神   (張耘書2011.03.12拍攝)

十八王公府沿革

十八王公府沿革   (張耘書2011.03.12拍攝)

十八王公府神誕日

十八王公府神誕日 (張耘書2011.03.12拍攝)

奉祀神明 (主神之外):

三寶佛

祭祀活動:

 

農曆12月2日

 

十八王公祭典

 

前往赤山龍湖巖請香火

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 十八王公府
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 黃崑獅
建築與飾物
建築概況:

寺廟彩繪為林劍鋒所繪

參考資料
參考書目:

《南瀛祀神故事誌》,黃文博,台南縣政府,2009。

填表資料
填表人姓名: 張耘書
填表日期: 2011-08-12 00:00
祭祀族群:
祭祀範圍:

甲南

分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: 六十首