GIS Center Logo

財團法人崁頭山孚佑宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市東山區南勢里1鄰大洋14號
電話: 06-6861502
主祀神明: 孚佑帝君
創立起始年: 1946
創立年代 (台灣寺廟概覽): 明末
創立年代參考文獻:
  • 民國35年( 1946 )(《東山鄉志》)
  • 民國35年( 1946 )(文史工作者田野調查,2011年4月)
  • 明末年間(林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會,1978)
建立沿革:

孚佑宮主祀孚佑帝君,當地人亦稱為仙公廟,據《臺南縣市孝廟大觀》之記載,孚佑宮創立於民國35年(1946),戰後,由於民間信仰興盛,呂仙祖南臨新營降鸞示意,欲返南部祖基興香開教,是時有善信張東明發起鳩資在石厝之房建一草庵,以振香煙,日久,信仰者日眾,後來東山人士頗為仰慕呂仙祖之聖德,遂在時任鄉長洪添龍暨地方士紳之協助下,從崎嶇之山徑開通道路,使該處之交通日趨方便,嚮往者漸增。至民國51年(1962),新營有志黃水等人士倡起籌建孚佑宮,乃發動十方信徒樂捐緣金,始建孚佑宮。於同年興工,至同年底,後殿已先竣工,爾後續建中殿、前殿、客室及兩旁廟廂,而成今日巍峨之廟貌。

簡介與相關圖片:

崁頭山孚佑宮牌樓|張耘書|2011/04/30|

崁頭山孚佑宮外貌|張耘書|2011/04/30|

崁頭山孚佑宮正殿|張耘書|2011/04/30|

崁頭山孚佑宮孚佑帝君|張耘書|2011/04/30|

崁頭山孚佑宮註生娘娘|張耘書|2011/04/30|

崁頭山孚佑宮福德正神|張耘書|2011/04/30|

崁頭山孚佑宮中軍府|張耘書|2011/04/30|

奉祀神明 (主神之外):

註生娘娘、福德正神、八仙勝會、蟾蜍公

祭祀活動:

農曆4月14日

孚佑帝君誕辰

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 財團法人崁頭山孚佑宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 財團法人
填表資料
填表人姓名: 張耘書
填表日期: 2011-12-11 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 六十首