GIS Center Logo

財團法人臺灣省臺中市聖壽宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺中市東山路2段56號
電話: 04-22390092
主祀神明: 關聖帝君
創立起始年: 1972
創立年代參考文獻:

民國 61 年(1972)(文史工作者田野調查,2009年3月)

建立沿革:

財團法人臺灣省臺中市聖壽宮沿革

據古人傳說,在清朝時代,約康熙二十三年,土著 (高族山占據大肚山,即現在知西屯、南屯、烏日西邊山)凶暴擾亂,不聽安撫。當時清帝御派浙江定海總兵張國將軍,領帶兵馬,渡海峽到台灣,並奉請[恩主 關聖帝君]、帝爺公『湄洲媽祖(天上聖母)』的金身隨駕,護佑全軍平安。

部隊鹿港登陸,進駐半線(現在彰化),討伐土著『大肚番』。蒙聖神護佑,全軍奮戰,土著不敵,戰敗退走入東山。就此移居屯墾大墩(今之台中)即犁頭店(今南屯)為感戴護佑平安登陸,初建錫壽堂小祀,安置神像奉拜。而後台灣因被日本統治五十年淪為殖民地,本省無數寺廟便遭受破毀,神像也被集中燒化。幸有部分神像為一些善心暗藏,方免全部被毀民國三十四年第二次世界大戰結束,台灣光復。民國三十五年,有士紳吳金燦、蔡炳村、徐萬得等,先台中西區民生路一零九巷二號,共同改建錫壽堂,安座四聖恩主:主席關聖帝君,副主席孚佑帝君(呂仙祖)、司命真君(灶君)、玄天上帝(帝爺公)諸神像,以供善信膜拜,醒世、勸世、救世、濟世之工作,施行普化善信之盼望。並由武乩變為文乩,傳真聖意,扶鸞救世、濟世、勸世、醒世。藉聖神仙佛靈感顯赫,求者平安,有病皆癒。祈願膜拜,士者顯貴,農者豐收,工商者旺市,學士者金榜題名,叩求誠拜因必有感而應,庇佑十分善信,至此信徒日增,參拜祈求庇佑者便絡繹不絕,香火鼎盛。廟經數次修築改建,擴大宮貌,分為內外殿。承蒙歷代主持,王本、賴有財、賴春謀、楊旺,及間鑾許烏雲等人努力勸募,鸞生一心奉獻心智,倡議組織管理委員會實務推行。同心協力,代天宣化,體天行道,宏揚聖教。天界(上蒼)有感眾生虔誠之美德,就特賜喻旨,將鍚壽堂改為聖壽宮,宣揚普化,加強擴大推展扶鸞闡教,勸善濟世之工作。乃於民國六十一年三月組織財團法人台中聖壽宮,由董事長張啟仲、董事楊旺、呂國震、張子清、賴春謀、林清池、莊川流、李水土、葉全木;監事主席蔡榮原、黃瑞麟、張游阿純等為第一屆董監事,推行宮務。原來宮址因被劃為都市計劃將來之路地,勢將拆除,尤其原建築物日益不敷信眾使用遂發起興建新宮之議。由發起人張啟仲、呂國震、楊旺、林清池、張子清、莊川流等,籌備組織設立興建委員會。

本文出處:財團法人台中聖壽宮官方網站

簡介與相關圖片:

財團法人臺灣省臺中市聖壽宮正殿

 

財團法人臺灣省臺中市聖壽宮外觀

 

財團法人臺灣省臺中市聖壽宮外貌

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 財團法人臺灣省臺中市聖壽宮
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 財團法人
負責人: 張啟仲
填表資料
填表人姓名: 蘇琬婷
填表日期: 2013-07-22 09:25
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: