GIS Center Logo

三世救世壇

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 屏東縣屏東市崇蘭里崇武路97號
電話: 08-7654473
對主祀神明的稱呼: 五府千歲
創立起始年: 1981
創立年代參考文獻:
  • 約民國70年( 1981 )(文史工作者田野調查,2011年5月)
建立沿革:

約民國四十年代(1951)由蘇清合自南投竹山天心寶宮包五府千歲香火至私宅中膜拜。約民國七十年(1981)時始在今址建廟供奉。

簡介與相關圖片:

三世救世壇寺廟外觀

三世救世壇寺廟外觀

洪麗雯拍攝2011.5.28

 

三世救世壇大殿

三世救世壇大殿

洪麗雯拍攝2011.5.28

 

三世救世壇主神龕

三世救世壇主神龕

洪麗雯拍攝2011.5.28

奉祀神明 (主神之外):

三世救世壇龍邊觀世音菩薩

三世救世壇龍邊觀世音菩薩

洪麗雯拍攝2011.5.28

 

三世救世壇虎邊福德正神、濟公

三世救世壇虎邊福德正神、濟公

洪麗雯拍攝2011.5.28

祭祀活動:

農曆八月十五日朱府四千歲千秋拜天公、作戲、改運、祝壽。

 

三世救世壇神佛聖誕

三世救世壇神佛聖誕

洪麗雯拍攝2011.5.28

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 屏東市三世救世壇
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 李正玉
填表資料
填表人姓名: 劉孜芹(中研院GIS中心)、洪麗雯
填表日期: 2011-06-30 17:55
祭祀族群:
祭祀族群 (其他): 無區分
祭祀範圍:

屏東縣市

分靈系統:
分靈系統 (其他): 南投竹山天心寶宮
移民廟宇:
香火來源: 分靈
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 無