GIS Center Logo

昌賢堂

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 屏東縣屏東市厚生里延平路84號
電話: 08-7529149
對主祀神明的稱呼: 文賢聖帝
創立起始年: 1966
創立年代參考文獻:
  • 民國55年( 1966 )(文史工作者田野調查,2011年5月)
建立沿革:

昌賢堂發源於高雄縣茄萣鄉保定村新庄仔,時在昭和六年(1931)陳大益(現玉敕晋封賞善罰惡神)為圖報文賢聖帝、文衡聖帝顯靈求死而復生,因而雕塑金身供俸。後來陳大益遷居屏東繼續恭奉,因神聖顯赫,渡眾生而求膜拜者人潮擁塞,為感信眾增多,屋狹小不敷使用,經眾信集思廣益擇日興建殿堂,於民國五十五年(1966)8月19 興工,同年12月告竣,民國五十六(1967)年3月19日良辰落成及諸聖神安座大典,迨至民國八十年(1991)一樓平房拆除重建四樓,民國八十一年(1992)菊月初三日奉旨晋陞為無極乾元昌賢堂之榮,民國八十二年(1993)蔭月23-29日慶成謝恩,七朝祈安護國禮斗消災清醮。

 

昌賢堂沿革誌

昌賢堂沿革誌

洪麗雯拍攝2011.5.6

 

昌賢堂重建誌

昌賢堂重建誌

洪麗雯拍攝2011.5.6

簡介與相關圖片:

昌賢堂寺廟外觀

昌賢堂寺廟外觀

洪麗雯拍攝2011.5.6

昌賢堂一樓大殿

昌賢堂一樓大殿

洪麗雯拍攝2011.5.6

昌賢堂主神龕

昌賢堂主神龕

洪麗雯拍攝2011.5.6

奉祀神明 (主神之外):

一樓:文衡聖帝(關聖帝君)、陰府日月太陽星君、徐府千歲、倉頡帝君、玄天上帝、關聖太子、周大將軍、賞善罰惡神 。

二樓:三官殿-三官大帝、佛仙寶童(仙師)、褔德正神 。

三樓:乾元殿-玉皇大天尊、南斗星君、北斗星君 。

昌賢堂一樓左神龕關聖太子

昌賢堂一樓左神龕關聖太子

洪麗雯拍攝2011.5.6

昌賢堂一樓右神龕周大將軍

昌賢堂一樓右神龕周大將軍

洪麗雯拍攝2011.5.6

昌賢堂二樓三官殿

昌賢堂二樓三官殿

洪麗雯拍攝2011.5.6

昌賢堂二樓三官大帝

昌賢堂二樓三官大帝

洪麗雯拍攝2011.5.6

昌賢堂二樓左神龕仙師

昌賢堂二樓左神龕仙師

洪麗雯拍攝2011.5.6

昌賢堂二樓右神龕福德正神

昌賢堂二樓右神龕福德正神

洪麗雯拍攝2011.5.6

昌賢堂三樓乾元殿

昌賢堂三樓乾元殿

洪麗雯拍攝2011.5.6

昌賢堂三樓玉皇大帝

昌賢堂三樓玉皇大帝

洪麗雯拍攝2011.5.6

昌賢堂三樓左神龕南斗星君

昌賢堂三樓左神龕南斗星君

洪麗雯拍攝2011.5.6

昌賢堂三樓右神龕北斗星君

昌賢堂三樓右神龕北斗星君

洪麗雯拍攝2011.5.6

祭祀活動:

每逄神聖聖誕均以一天或三天不等法會以誦經禮拜。

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 昌賢堂
寺廟性質: 鸞堂
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 洪明德
參考資料
參考書目:
填表資料
填表人姓名: 劉孜芹(中研院GIS中心)、洪麗雯
填表日期: 2011-06-30 11:15
祭祀族群:
祭祀族群 (其他): 無區分
祭祀範圍:

無特定

分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 神明指示
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 一百首