GIS Center Logo

羅峰寺

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 屏東縣滿州鄉永靖村庄內路18號
電話: 08-8801780
主祀神明: 觀世音菩薩
創立起始年: 1882
創立年代參考文獻:
  • 清光緒8年  ( 1882 )  (文史工作者田野調查,2011年7月)
  • 大正2年  ( 1913 )  (《滿洲鄉誌》)
建立沿革:

源自清光緒八年船帆石漁夫潘氏撈網時獲得木雕觀音一尊,虔誠膜拜後遷往瑯橋建域.督辦官劉嗷精通堪與,向中佛祖安座福地為縣府衙門,佛祖降旨,要求往鎮東方向.潘家遵旨,恭奉於射麻里之加都魯,又自選射麻里潘阿蛇為乩生,乩生遷居老佛路潘阿財住處設法濟世,佛法渡人.恆春半島最早高峰老佛山緣此得名,牡丹社山胞下山擾攘,亦漸平息,當時大正十五年,本鄉瘟疫流行,病亡者眾,佛祖降乩指點草藥,活人無數,乩生潘阿蛇亦身染重病,命在旦夕,族人請示佛祖,潘氏起而扶乩謂取吾之血以配藥可以無恙,乃削金身座木片和藥,竟痊癒.今佛祖金身下座削刮累累,足見鄉民祈福保平安之殷,菩薩慈悲救民之切.民國45年因強震倒塌,予以重建.民國79年建後殿.

簡介與相關圖片:

2樓正殿供奉西方三聖||//|1樓正殿||//|主祀觀世音菩薩||//|外觀||//|民國50年沿誌捐獻碑||//|頭家爐主 節慶表||//|

奉祀神明 (主神之外):

二樓西方三聖 三山國王 釋迦摩尼佛

祭祀活動:

時  間

名  稱

方  式/內  容

農曆2/19

6/19

9/19

觀音佛祖聖誕

觀音佛祖成道

觀音佛祖出家日

祝壽 酬神戲

民國88 89 90

 

至大陸普陀山朝聖每逢八保祭典都要朝普陀

 

 

 

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 羅峰寺
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 私建
組織型態: 管理委員會
負責人: 黃文華
建築與飾物
敘事性裝飾題材:

1八保祭典沿革:觀世音佛祖降乩預告災難之來到,要求鄉民備足口糧,躲避轟炸,但不必遠走他鄉,佛祖將放出七隻雁鳥,保護七保,在其羽翼之下可保平安.戰爭期間鄉民衣不蔽體,時不飽腹,物質缺乏,衛生狀況極差,終於在民國34年爆發痢疾等瘟疫,死亡很多,我佛慈悲,復將乩指點草藥醫治,並指示鄉民三日後應備辦牲禮,集合七保境內眾神轎遊境收煞,以壤災息疫,今後並應定期祭拜天地神祇以保平安.

所謂”保”就使現在的”村”,滿洲鄉原有永靖 港口 滿州 里德 響林 長樂 九棚 等七村,所以叫做七保,後來增設港仔村才改為八保.

物換星移,時代雖有變遷,但自民國34年以後,七保公祭典配合鄉長任期,逐漸形成四年一科之定制,由鄉公所主辦,期間容或有提前或延後一年之情形,卻未曾中斷,直到民國88年,因總壇設置地點爭議,人神意見不同,而停辦一年.92年由鄉公所及羅峰寺共同舉辦,眾人為免政治紛爭引響日後祭典之進行,決議在羅峰四設立”滿洲鄉文化傳承八保祭典委員會”主辦八保祭典,請鄉公所配合指導.

至於作醮,相傳在二次大戰期間,七保保正(村長)曾經許願,於戰爭結束後,集合七保力量舉辦清醮酬謝神恩,後因物力艱難,拖延到民國43年,才與七保公祭典合併舉行,當時豎起七支燈篙,佛祖也收回戰爭時所放出的七隻雁鳥,此後未曾再辦,直到95年舉行五朝齋醮,倐忽已過了52年.

 

2民國95年曾辦五朝齋醮家八保祭典

民國101年將再辦八保祭典

填表資料
填表人姓名: 陳文安
填表日期: 2011-11-22 19:50
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 有, 其他
運籤: 六十首