GIS Center Logo

泰佛宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 坐北20度 朝南200度
地址: 崁頂鄉北勢村後路27號
主祀神明: 觀世音菩薩
創立起始年: 1964
創立年代參考文獻:
  • 民國53年( 1964 )  (文史工作者田野調查,2011年8月)

  • 民國53年( 1964 )(《台灣寺廟誌第五輯屏東縣》,台北:清流出版社,1988。)

建立沿革:

根據泰佛宮沿革碑文登載,奉祀主神始於清朝乾隆五十三年(西元一七八八年、歲次戊甲年),先民奉請定居於今崁頂後庄,初以竹竹造小廟安奉,後幾次重修仍終毀損,神尊只好祭奉於張茂雄先生宅廳,舊廟地作為耕地作為他人農耕,經數十年,五十三年庄民決議覓地興建廟堂,經主神觀音佛祖降鸞指示現今廟址,並命名宮號為「泰佛宮」,興建委員會遂將舊廟地出售,作為建廟資金,蒙庄民踴躍捐輸,於五十四年落成。

時經三十餘年,因廟地底遇雨成澤國,又破舊漏雨,不堪使用,村民大會再決定重建,遂於民國八十四年九月十日(農曆八月十六日)破土動工,工程歷經五年多,終在九十年三月完工,擇良期於國歷三月十三日、農曆二月十九舉行落成典禮。

簡介與相關圖片:

泰佛宮廟貌(陳進成拍攝-2011.03.12)

泰佛宮廟貌(陳進成拍攝-2011.03.12)

泰佛宮一樓正殿(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮一樓正殿(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮左龕福德正神(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮觀音佛祖、觀世音菩薩、天上聖母(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮二樓正殿(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮二樓正殿(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮三官大帝(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮三官大帝(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮沿革碑(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮沿革碑(陳進成拍攝-2011.08.04)

奉祀神明 (主神之外):

三官大帝、南斗星君、北斗星君、天上聖母、玄天上帝、朱府千歲、善才、龍女、註生娘娘、福德正神、中壇元帥、五營兵將、虎將軍。

泰佛宮左龕南斗星君(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮左龕南斗星君(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮右龕北斗星君(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮右龕北斗星君(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮右龕註生娘娘(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮右龕註生娘娘(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮觀音佛祖、觀世音菩薩、天上聖母(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮左龕福德正神(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮中壇元帥(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮中壇元帥(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮五營兵將(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮五營兵將(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮虎爺(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮虎爺(陳進成拍攝-2011.08.04)

祭祀活動:

1. 觀音佛祖聖誕,每年二月十九日,演戲兩天,交陪廟宇會前來祝壽祭拜。

2. 進香,,不定期不定期,至南鯤鯓代天府、大崗山超峰寺。

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 泰佛宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 張茂雄
建築與飾物
建築概況:

泰佛建築簡介

泰佛宮為簡易式華南重簷歇山廟貌,廟體為二樓建築,一樓為五門兩進兩殿,正殿主祀觀音佛祖,陪祀天上聖母、玄天上帝、朱府千歲、善才、龍女、中壇元帥、五營兵將,、,左龕奉祀福德正神,右龕奉祀註生娘娘,龕下祭祀虎爺將軍。

二樓為三門單進單殿,主祭三官大帝、左龕祭祀南斗星君,右龕祭祀北斗星君,右側安奉太歲星君。

泰佛宮右側太歲星君(陳進成拍攝-2011.08.04)

泰佛宮右側太歲星君(陳進成拍攝-2011.08.04)

填表資料
填表人姓名: 陳進成
填表日期: 2011-10-24 03:55
祭祀族群:
祭祀範圍:

祭祀以後庄居民為主。

分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 無