GIS Center Logo

外垵 魯國大夫廟

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 160
地址: 澎湖縣西嶼鄉外垵村180號之10號
主祀神明: 巧聖仙師
對主祀神明的稱呼: 魯班公
陪祀神明:
土地公
城隍爺
鄭成功
創立年代參考文獻:

沿革碑記

 

 

魯班公

魯班公

建立沿革:

伏維神庥無疆澤被黎庶為民景仰以其靈驗信徒絡繹於途鱗以雜沓久之而其廟貌規模乃漸然為之丕變或易舊為新或擴而增之此其魯國大夫廟之謂也歟夫魯國大夫者春秋魯人也姓公輸名班其為人也巧侔造化淑惠當世其為神也威靈顯赫嘉善百代後世土木工匠尊為祖師奉為圭臬初光緒年間本村有名李業者一石匠耳嘗偕同行多人每於後灣路仔下鑿山取石山壁既空遂成石窟乃有匠人拏一木彫魯國大夫神尊奉於窟內以供石匠眾人焚香禮拜後匠人散去李業乃移大夫神尊祀於家中行禮如儀鄰人既知亦多有虔誠膜拜者一日香爐忽然發火眾人異之爭相走告膜拜者益夥摩肩接踵李氏門戶為之擠塞其後乃有另闢堂奧以供村眾共同禮拜之議李氏從善魯國大夫遂移祀於今溫王廟埕西南一隅小廟其間由於香火鼎盛曾引發日人忌憚欲取締之村眾恐有三武之劫乃藏大夫神尊於廟間夾層以避毀神並捨棄焚香之禮僅以目視手拜直至日人逃去始復就其位或謂某日大夫附身壇下告眾人曰吾今將奉赴福州陞任城隍職耳後有事可朝西北方向呼喚吾必回應李氏聞之遂另彫福州城隍神尊一是乃有今時大夫與福州城隍主配並祀之貌也民國五十五年溫王廟重建在即以其將拓大廟埕魯國大夫廟勢在必遷前此有信徒李許干金暨李雙等人感於魯國大夫廟破損不堪亟須重建乃四處奔波勸募並得村眾暨旅外鄉人共襄盛舉民國六十年魯國大夫廟於溫王廟右側奠基歷二年廟成與之同時大夫神尊經擲筊請示復移祀李氏家中迄今民國九十二年復以溫王廟擴建故魯國大夫廟又拆權宜移祀慈航寺東廂後又移祀外垵社區舊活動中心至此魯國大夫廟迨已六易其址矣二三年村眾以魯國大夫之遷徙為委屈復建魯國大夫廟之議蠭起迄民國九十五年四月魯國大夫廟新建委員會成立同月經神明定冊凱仔埔為新廟基地其間雖則取地過程一波三折然經主任委員曾佛就暨委員許永春許清朝韋慶陽許見情並立法委員林炳坤縣議員許月里李添進諸君奔走斡旋終於取得六○五坪建廟用地迭經整地擇二○五坪地為廟基於民國九十六年黃曆八月初三動土八月十二日奠基興建九十八年十一月廿六日入火民國一○○年十月八日落成嗟乎百年以來魯國大夫廟易地而祀者凡七誠可謂流離顛沛也夫李業者一尋常匠人也其人性烈能拳善飲然其以敬佛之心一念之善魯國大夫終能自石窟斗室之間而登輝煌大殿兹供萬眾瞻拜正乃得其宜也善因輾轉而得善果其寧非天意耶李業吾外公也小子因能述其行狀一二附麗於碑末云云。

外垵 弟子許正芳敬撰

簡介與相關圖片:

靈應侯靈籤

中桌

奉祀神明 (主神之外):

城隍公

國姓爺

土地公

國姓爺

國姓爺

 

中桌城隍公

城隍公

 

 

土地公

土地公

 

 

虎爺

虎爺

祭祀活動:

土地公:2月初2

城隍公:5月初6

魯班公:5月初7

國姓爺:7月13日

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 魯國大夫廟
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
建築與飾物
建築概況:

外觀大殿天公爐

填表資料
填表人姓名: 周舜瑾
填表日期: 2013-04-07 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: