GIS Center Logo

城北村圓通寺

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 澎湖縣湖西鄉城北村2號
電話: 廟06-9210671.宅06-9210671
主祀神明: 釋迦牟尼佛
創立起始年: 1935
建立沿革:

圓通寺碑記

仰彼刹相而彌於高意表,屹立莊嚴實深廣於言外,眾會雲集,晃耀道揚。欣逢擴建落成吉辰,啟用伊始,敢不追維先賢,感其𦘦造之惟艱乎。

游妙尼師,本寺創者。民國十八年首創於西溪,名曰金龍。迨至民國廿九年,遷建湖西大城北,更名圓通寺,瓦舍數落,隱現田陌之間,化生度眾之業,於焉奠基,而物隨時轉,寺固趨於老舊,颱風地震,復加凌虐,昔日建築,泰半頹圮。

延至民國五十八年,方聞重建之議,有居士名洪朱身者,發大心為募淨資,師則甚且構思擘劃,夙興夜寐,苦心戮力,鉅細事項,躬親臨之,不嫌隔陋:撙衣節食,涓滴靡遺,冀望早圓素願。日移星換,寺貌終底於成焉,此其間也,師萃心力,畢集於斯,勞碌困頓,心恆守常,為續慧命,身命不惜,乃於民國六十二年十月廾五日圓寂,化緣已盡,良師遽失。而精神永昭不昧,後之行人,實式憑之。

寺院不可一日無主也,吾先承遺託,後受推選,銜任主持,顧以繫身元享寺,尟克常駐,乃委派吾徒會英師,回澎綜理寺務,其之才高宇虛,修厚持重,不旋踵,即獲眾擁護。自茲師徒用心,弘道是志,深知嚴淨道場,增益攝眾之勢,廣開教化,以之賴恃,遂陸續購地,規劃擴建大殿,襲中國名刹傳統,仿高雄元亨寺風格,禮拜盧吉太建築師設計,趙天富、張武凱二居士任監工,鳩工興建。歷經數載,幾經挫折,重重困難,遂一克服,終於此歲,完工落成,宛然在目者,寺院巍峨,殿高色古,寶刹輝煌,足稱西瀛之最。環寺四顧,山丘田疇,紛陳間錯,成功水庫,依傍側臥,花香共波光而逸塵,鐘鼓空心靈而忘我,境幽景明,誠修行勝處者也,去佛曰滋遠,爾義本不冥,行深負重者,悉為眾生故。勒石銘識,蓋垂教範哉。斯之為記。  

民國七十九年十二月四日 

圓通寺住持   菩妙 謹記

(資料來源:湖西鄉志中冊391頁)

簡介與相關圖片:

民國18年(1929年)游妙法師創建於西溪,約名金龍寺。民國29年(1940年)遷建大城北,更名圓通寺。民國58年(1969年)又因頹圮重建,游妙尼師於62年圓寂。菩妙繼任住持,陸續擴建大雄寶殿、兩側谭房及殿後課堂、寺東納骨塔,於民國79年竣工,勒石為記。今菩妙師駐錫高雄元享寺,寺務由會英師攝理,有比丘、比丘尼約十人,信眾數十人,以湖西和馬公為主。每日下午有信眾參加晚課,初一和十五有消災祈福會,念普門品和拜懺,納骨塔定時為往生者普度做功課,為本縣本鄉最具規模之佛寺。

(資料來源:湖西鄉志中冊390頁)

 

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 圓通寺
寺廟性質: 佛教寺院
教別: 佛
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 林素貞
建築與飾物
建築概況:

圓通寺 呂家漢拍攝

圓通寺 呂家漢拍攝

填表資料
填表人姓名: 呂家漢
填表日期: 2013-01-13 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: