GIS Center Logo

城北村北極殿

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 217
地址: 澎湖縣湖西鄉城北村9號
電話: 廟06-9215045.宅06-9212985
主祀神明: 玄天上帝
對主祀神明的稱呼: 上帝公
陪祀神明:
關聖帝君
中壇元帥
註生娘娘
土地公
虎爺公
創立起始年: 1711
建立沿革:

尊崇神恩浩大昭祀固宜格恭而爼豆馨香廟貌尤須整飭子曰神之格思不可度恩蓋神靈之妙如水之在地無處不有伊古迄今神能佑人又能感化人其事蹟在昭然惟人有感神之靈應為崇德報功特建廟以奉祀故廟之有神益著威顯神之有廟猶妥明禋此理之必然也惟吾城北村北極殿自古至今敬奉主佛玄天上帝暨諸位聖神其由來已久矣

謹將由來經歷概述於後朔自乾隆乙夘年而有本殿為經多年風雨飄搖頗形殘缺實不堪為奉神之所是以歷過四十一春至於道光乙未年乃第一屈改建再經四十八夏則遷移廟地在光緒壬午年舉行第二次重新又過五十一秋再移廟址於民國二十二年歲次癸酉復施第三屆改築而歷四十一冬則在民國六十二年歳次癸丑本村諸善士提起成立建設委員及各位芳列於後勒碑刻銘永留紀念而為之記。

(資料來源:湖西鄉志中冊333頁)

呂家漢拍攝

主神 玄天上帝 呂家漢拍攝

簡介與相關圖片:

簡吏:始建於乾隆乙卯年,道光己未年重修,光緒壬午年遷建,民國22年再遷建,民國63年重修至今。

交陪廟:西溪北極殿

分火廟:無

(資料來源:湖西鄉志中冊333頁)

奉祀神明 (主神之外):

 

中央神龕 呂家漢拍攝

文衡聖帝 呂家漢拍攝

中央神龕 呂家漢拍攝

左神龕 註生娘娘 呂家漢拍攝

右神龕 褔德正神 呂家漢拍攝

中壇元帥 呂家漢攝

案桌 呂家漢拍攝

 

大殿 呂家漢拍攝

祭祀活動:

農曆三月初三日主神玄天上帝聖誔 舉行鎮符遶境活動

北極殿鎮符遶境玄天二帝乩身於中營散法 呂家漢拍攝 呂家漢攝

北極殿小法廟前犒軍 呂家漢拍攝

法師派別:普唵派

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 北極殿
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 林光燦
建築與飾物
建築概況:

北極殿 呂家漢拍攝

填表資料
填表人姓名: 呂家漢
填表日期: 2013-02-01 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: