GIS Center Logo

潭邊村愛蓮寺

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 238
地址: 澎湖縣湖西鄉潭邊村47號
電話: 宅06-9211031
主祀神明: 觀世音菩薩
創立起始年: 1921
建立沿革:

書云,菩者普也,薩者濟也,尊稱神祗,故有菩薩之譽,吾鄉此寺,溯自先世,有陳族律婆者,因持齋念經為修行之所,旋以傳自甲民,崇祀觀音菩薩,朝夕供拜,名號愛蓮寺,俗稱佛祖廟,其由來久矣。初建在何年,則未詳聞焉。然有人創于前,自應振于後,豈可廢。惟蝸廬之築,大雅難登,怎能冀乎鳥革暈飛之美,藉勝景以瞻觀,前臨海岸兮潭水瀠洄,後擁村巖兮邊山遠脁,真所謂明堂藏一虎,屏座踞三陵,惜年湮代遠,棟折墻崩,風雨何堪耐蔽,嗣經一次重修,限於地狹宮低,仍循舊貫,每逢迎神法會,信徒眾多,即容身無處,立足無方,觸景興懷,心滋慼焉,於是四位鄉耆,率先倡議,商諸甲民,共襄重建之舉,斯時也,香火鼎盛,神威顯赫,有求必應,民賴以安,眾善信感,佛恩之普惠,遂一唱而百和,或捐資,或献地,莫不傾囊樂與者,又蒙旅台人士,竭力贊助,俾集腋成裘,土移丘積,爰是鳩工庀材,擇於民國七十四年歲次乙丑孟冬之月,破土興工,寺址依舊,坐向不移,擴而充之,拓而高焉。是經是營,歷一年又八個月而告竣,迨至歲次丁卯六月廿二日,正值天干一氣,地支雙清之良辰,舉行入火安座,廿六日落成,於斯神人共樂,寺貌壯觀,煥然一新,雕樑畫棟,金碧輝煌,實無異波羅彼岸與鷲嶺祇園,從茲乎,社運昌隆,民丁康泰,良有以也,際此落成,深恐眾功湮沒,爰撰數言,泐石以記云。

(資料來源:湖西鄉志中冊398頁)

呂家漢拍攝

主神 觀音菩薩 呂家漢拍攝

簡介與相關圖片:

簡史:約建於清光緒21年(1895年),取意於周敦頤愛蓮說:余獨愛蓮之出淤泥而不染,濯清漣而不妖。民國76年重修至今,除正殿外無其他建築,無僧尼,與一般廟宇同(有管理人),有金爐、有轎輿參與遶境活動,雖無師父仍有信眾早晚誦,於佛誔祝壽。

(資料來源:湖西鄉志中冊398頁)

圖愛蓮寺參與東明宫鎮符遶境 歐俊德拍攝

奉祀神明 (主神之外):

中央神龕 呂家漢拍攝

案桌 呂家漢拍攝

大殿 呂家漢拍攝

祭祀活動:

呂家漢拍攝

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 愛蓮寺
教別: 佛
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 洪歐秋情
建築與飾物
建築概況:

一般廟宇建築

愛蓮寺 呂家漢拍攝

愛蓮寺 呂家漢拍攝

填表資料
填表人姓名: 呂家漢
填表日期: 2013-02-01 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: