GIS Center Logo

啟明堂

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 高雄市蓮潭路36號
電話: 07-5816216 07-5817136
主祀神明: 關聖帝君
創立起始年: 1899
創立年代 (台灣寺廟大全): 光緒二十五年
創立年代參考文獻:
  • 光緒25年( 1899 )(文史工作者田野調查,2012年4月)
  • 光緒25年( 1899 )(林衡道,《台灣寺廟大全》,1974)
建立沿革:

本堂創立於光緒二十五年(一八九九),時乃日本據台初期,正值東瀛易俗風息漸

靡台島,文化、民俗、教育、宗教等均受鉗制,斯時本堂開基先賢謝知翁等目睹局勢若是,愁思莫解,同志神前擲笅求示,果蒙神真指示:設置鸞堂,興鸞濟世,普化眾生,因而於該年創立「明德堂」於陳重三翁之私宅,並奉祀「五公菩薩」為主神,開始訓練鸞乩,飛筆扶鸞。光緒二十九年(一九 0 三),原位於前鋒尾(現今舊城城內)之關帝廟因故廢墟,本堂諸生不忍神像蒙塵,於是恭迎  關聖帝君神像回堂奉祀,同年孚佑帝君降鸞,攜帶  玉旨宣示〆敕賜更改堂號為「啟明堂」,又調任武聖「關聖帝君」為主神,為後來「文武」二聖同祀之基石。

    光緒三十二年(一九 0 仐),左營善亯賴林香女士,因債務糾紛,獲本堂之資助,得以平息,感念本堂義舉,故將坐落蓮池潭之土地(現本堂堂址之部分)半數捐贈本堂為建堂房之用,於是本堂先賢眾生等,蓋好茅茸單建一間,擇日將原設於陳重三翁私宅之鸞堂遷移新址。民國十五年,神聖指示,設立「樂善社」,專司「聖諭宣講」及「慈善事業」;民國四十年,依據神真降鸞諭示,築建春秋二閣,發陽春秋大義,四十二年六月完工;民國六十二年奉南天威靈總院  岳公降鸞頒怖玉旨興工重建東南地闕,以二樓宮殿式建物設計,六十五年完工;民國六十五年,神真降鸞指示,命興建五里亭,為諸神聖以佛聖駕蒞臨,送往迎來之儀站,六十七年間興建完成;民國七十三年,又蒙神真降鸞指示,命築建凌霄寶殿及三官殿於帝闕之後方,民國八十四年完成。本堂至此建立儒宗神教之道場聖地,完成上天賦與神聖使命,從此聖業日隆,堂生日增,聲譽遠播,香客絡繹不絕。 本堂乃儒道釋三教合一之儒宗神教,又稱鸞堂,奉祀三教聖人,遵從降鸞之聖諭宣講佈道,以期淨化人心,移風易俗,力挽頹風,並勸化眾生,諸惡莫作、眾善奉行,恢復自然純真本性。

簡介與相關圖片:

啟明堂廟貌||//|

啟明堂春秋閣||//|

啟明堂觀音佛祖||//|啟明堂釋迦牟尼佛||//|啟明堂東王公||//|啟明堂岳武穆王||//|啟明堂聖誕千秋表||//|啟明堂西王母||//|啟明堂地藏菩薩||//|啟明堂北斗星君||//|啟明堂北斗星君||//|啟明堂主神文衡聖帝||//|啟明堂三官大帝||//|啟明堂五文昌神位||//|啟明堂太上老君||//|啟明堂延平郡王||//|啟明堂太歲神位||//|啟明堂正殿||//|啟明堂南斗星君||//|

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 啟明堂
寺廟性質: 鸞堂
教別: 儒
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 黃昭順
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: