GIS Center Logo

護安宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 高雄市蓮潭路116巷6弄2號
電話: 07-5832184
主祀神明: 觀世音菩薩
創立起始年: 1962
創立年代參考文獻:
  • 民國51年( 1962 )(文史工作者田野調查,2012年4月)
建立沿革:

夫聖人之心以天地萬物為一體 神道設教挽回人心之正覺 靈感教化 端賴群力 善心以輸誠 本宮溯至民國四十仐年間在左營城北里里民李火財先生家奉觀音佛祖顏曰慶雲堂 先是鄰近信眾參拜凡有身體欠安或有疑事不解 都用四駕或玉輦請教指示 靈感非常 有求必應 因此信眾日增 香火旺盛 當時北極玄天上帝亦常來降駕救世 故於民國四十八年間雕塑北極玄天上帝聖像奉祀  至五十年間李火財先生因工作之故欲遷移高雄水泥公司宿舍並請佛祖金身隨行 當時信眾協議 祈求佛祖降駕指示 奉諭另雕佛祖聖像 並覓地遷址 時幸有信徒李玉池女士有空地十多坪在店仔頂路邊 願借給佛祖建壇 是時即擇日開工營造 概約七-八坪之瓦厝 門庭頗寬敞 於民國五十一年九月十六日金身聖像請入安座 奉諭更名曰濟生堂 翌年觀世音菩薩降旨派任林天生居士為堂主及每年農曆六月十九日請笅派任正副爐主 如是香火更加鼎盛 信眾日增 市區遐邇皆知 有佛祖壇焉後又增加大勢至菩薩 東嶽大帝加祀至民國五十仐年李玉池女士意欲索回廟地改建住宅 時由當任爐主召集諸生會議決另擇地遷址建堂 並成立興建委員會 時幸有黃勝三居士及其父黃以渡先生願將蓮潭邊菜園地二十多坪低價捐獻本堂建廟 當時神安入喜 諸生熱心參與力助 捐金出力於同年三月中旬興工建廟至民國五十七年六月完工耗資新台幣貳拾餘萬仍 同月十九日請金身入廟安座再雕塑鎮殿觀世音佛祖善才良女聖像 開光點眼後 又奉諭更名曰護孜宮 自後設有誦經團並有扶輦降筆勸世 如是信眾日增 香火更加盛旺因此宮庭漸漸不及應用於是向宇周圍空地拓展 一筆一筆土地購得使用 迄今共湊成二百餘坪 於民國八十二年諸生多有建言欲重建宮宇 當時眾生祈求神佛指示奉應順眾生之意 則由堂主召集諸生會議經群議同意即成立重建委員會 並申請建廟執照一切委任堂主依法定而建造 擇於民國八十二年農曆二月初一日開工動土營造建地一百餘坪 荷十方大德及爐下諸生信眾 同心協力熱心參與工作 捐金出力 至八十五年間三樓部份完戎 同年八月一日請回新雕三寶大佛四大菩薩聖像安座 民國八十六年間一樓部份完戎 同年八月初六日請回新雕鎮殿北極玄天上帝 東嶽大帝 斗母星君聖像安座 同月十一日一樓鎮殿金身開光點眼 民國八十六年十二月初五日 三樓三寶佛四大菩薩開光點眼 眾潔心香虔誠恭祝 今則一樓正殿安奉北極玄天上帝 左祀東嶽大帝 右祀斗母星君 二樓安奉千手千眼觀世音菩薩及作講堂使用 三樓安奉三寶大佛四大菩薩與萬佛宮殿 輝煌壯觀 雕刻精細 文物並茂 華崗理石舖造 耗資近億新台幣完戎 荷十方諸位大德及眾爐下諸生同心協力 捐金相助 已告完戎 祈安人樂 續千秋之崇奉 四時香火旺盛 神庥人安 無量福慧

簡介與相關圖片:

護安宮廟貌||//|

護安宮觀音殿||//|

護安宮正殿||//|

護安宮釋迦牟尼佛||//|

護安宮文殊菩薩||//|

護安宮普賢菩薩||//|

護安宮東嶽大帝||//|

護安宮主神觀音菩薩||//|

護安宮五營座||//|護安宮太歲星君||//|

護安宮千手觀音||//|護安宮玄天上帝||//|

護安宮大雄寶殿||//|護安宮沿革石碑||//|

護安宮聖誕千秋表||//|

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 護安宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 林天生
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: