GIS Center Logo

至陽宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 高雄市民益路73巷2號
電話: 07-8018836
主祀神明: 太陽星君
創立起始年: 1774
創立年代參考文獻:
  • 乾隆39年( 1774 )(文史工作者田野調查,2012年4月)
建立沿革:

清高宗乾隆三十九年(西元一七七四年),太陽星君之祿位,由馮、方、陳、洪諸氏,自大陸浙江省江湖縣奉請前來大苓,陳旺買地建茅屋三間供奉。
至民國二十年,有中洲漁民郭黑皮捐款建為竹屋,民國三十一年竹屋被日本人拆除改為防空用地,所奉祀諸神隨即移駕吳改先生住宅,三十八年轉移至洪草木先生住宅,四十三年由洪草木先生獨資雕太陽星君金身,斯時以武乩濟世,讓善男信女繼續膜拜。
民國四十七年由洪義弘,吳明讚倡議成立太陽公壇。民國五十一年由信徒集資建堂,賜名至陽堂。
民國七十一年二月奉詔開設文鑾紫詔殿覺心堂,從此飛鑾闡教宣達聖訓。
民國七十二年元月,諸多信士觀乎舊宇狹隘粗陋,且歷遭風雨侵蝕,而致丹青剝落不堪,並感其神恩浩瀚罔極,理應威壯其殿宇,以酬祭神庥之弗替,爰引重建至陽 宮之倡議,時有信士洪草木先生奉獻建地180坪,張知先生奉獻地五坪為建廟用地。七十二年國曆五月六日(農曆三月二十四日)動土,同年八月成立重建委員 會,推選吳青先生為主任委員,七十三年六月新殿外貌完竣,七七三年農曆十二月二十日一樓安座,乃成立管理委員會,選定第一屆管理委員,農曆八十年十一月十 九日一樓安座。

簡介與相關圖片:

至陽宮廟貌||//|至陽宮二樓||//|至陽宮正殿||//|至陽宮福德正神||//|至陽宮註生娘娘||//|至陽宮東王公||//|至陽宮太歲神位||//|至陽宮主神太陽星君||//|至陽宮斗姥星君||//|至陽宮聖誕千秋表||//|至陽宮建醮相片||//|至陽宮沿革石碑||//|

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 至陽宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 洪重雄
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: