GIS Center Logo

財團法人台灣省高雄市西甲廣濟宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 高雄市中山二路217號
電話: 07-3335063,07-3341835
主祀神明: 保生大帝
創立起始年: 1741
創立年代 (台灣寺廟大全): 永曆年間
創立年代 (台灣寺廟概覽): 相傳明永曆年創建
創立年代參考文獻:
  • 乾隆6年( 1741 )(文史工作者田野調查,2011年11月)
  • 永曆年間(林衡道,《台灣寺廟大全》,1974)
  • 相傳明永曆年創建(林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會)
建立沿革:

高雄地區早期,據說以旗津最繁榮,其次即為戲獅甲,戲獅甲的得名,傳說是部落中有一戲班及獅陣,附近每逢慶典,都會僱用戲班及獅團助興,據說高雄地區十三 庄迎神賽會時,也由戲獅甲宋江陣領先遊行,甲於各庄,故有了戲獅甲之名廣濟宮不僅是附近居民的信仰中心,也是戲獅甲部落的發祥地。廣濟宮相傳建於清乾隆六 年 (一七四一年) 主祀保生大帝,係由當地董姓居民的祖先由福建省漳州府長泰縣移祀,廣濟宮初以茅竹為廟,清乾隆二十五年,由董大章捐地募款重建,從此增奉中壇元帥及池府千 歲,光緒十五年 (一八八九年),又經善士陳賢重修,台灣光復後,廣濟宮成立管理委員會,五十七年登記為財團法人,管理更趨完善,香火更加鼎盛。到了民國五十九年,因為部 分廟地與中山二路的開闢工程相抵觸,乃將原廟拆除,後移重建,即為今日宮殿式二樓建築景觀,雕刻細膩巍峨。廟外龍柱高大挺立栩栩如生,廟內善男信女捐獻的 朱紅玉、柱,使得整個內觀非常深邃而且深具威嚴。廟外也和一般廟宇一樣擺著"三足鼎立"刻有二隻龍的天公爐非常壯觀。廣濟宮雖經重建少了一些些的古意,然 而廟內仍存有光緒壬辰年孟秋立"神道變化"及道光庚子年歲月立"大德參天"的古匾二方,歷史價值仍在。廣濟宮後移新建後,廟前空下一片廣場,也成了政治、 文化中心,附近的里民大會或公職人員選舉政見發表會,也都在此舉行,附近居民的小孩也把這片空地當成他們的童年的天地。本保生大帝、中壇元帥、池府千歲三 神尊,神威赫立,聖功彰顯,茲舉二例以證神聖濟世極民之慈德:
1. 本宮重建時,有板模工人於頂樓 ( 約四樓高 ) 摔下,斯時地面滿佈磚塊、木板釘,當此工人摔下時,竟違反常理而往後退,遂跌至後面沙堆中,僅身受擦傷,圍觀者皆嘖嘖稱奇,咸謂保生大帝暗助有以致也。 
2. 頃於本宮廟址整地開工時,砍伐一高四丈、徑尺半之木麻黃,當此樹倒下時,適有一機車騎士行至該地,現場眾人皆掩口驚呼,咸以為後果不死必傷,結果該樹幹分 叉處適套住機車騎士全身,遂能倖免於難,此皆神聖暗中庇護也。仰觀神廟,巍巍乎併山川之秀,敬瞻聖功,浩浩乎與天地同功,歡迎各善信踴躍宮祈福納祥。

簡介與相關圖片:

獅甲廣濟宮廟貌 ||//|獅甲廣濟宮靈籤 ||//|獅甲廣濟宮觀音殿||//|獅甲廣濟宮福德正神 ||//|獅甲廣濟宮註生娘娘||//|獅甲廣濟宮南斗星君 ||//|獅甲廣濟宮主神保生大帝 ||//|獅甲廣濟宮沿革石碑 ||//|獅甲廣濟宮玉皇殿||//|獅甲廣濟宮玉皇上帝 ||//|獅甲廣濟宮正殿 ||//|獅甲廣濟宮北斗星君 ||//|獅甲廣濟宮太歲殿 ||//|

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 財團法人高雄市廣濟宮
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 財團法人
負責人: 吳銘賜
填表資料
填表日期: 2011-11-17 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: