GIS Center Logo

高東天后宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 高雄市河北路155號
電話: 07-7595862
主祀神明: 天上聖母
創立起始年: 1969
創立年代參考文獻:
  • 民國58年( 1969 )(文史工作者田野調查,2011年10月)
  • (《澎湖廟在高雄市》,黃有興,高明宗,澎湖縣政府)
  • (《續修高雄市市志卷八社會志宗教篇》,高雄市文獻委員會)
建立沿革:

高東天后宮沿革源自 澎湖東衛旅台鄉親於民國五十八年初冬,遂興起雕塑聖神奉祀,即由呂石字、呂明露、呂青熊、呂再生、呂順禮、呂仍然、陳玉柱先生等晉謁澎湖東衛天后宮求乞天上聖母爐火,雕塑天上聖母為主神,嗣再粧塑魯班尊王、孚佑帝君、三府千歲配祀。蒙天上聖母威靈顯化,在五十八年農曆十月恭迎神像臨臺孜座永鎮,夫以位處高雄東隅,奉祀主神天上聖母乃號日高東天后宮。 民國七十五年仲春,故自創建,經十餘年,翌年春籌組興建委員會,民國七十六年丁卯十一月十日動土鳩工興建至民國八十年辛未仲冬殿堂粗成,同時成立興建董事會。民國八十二年癸酉初冬興建工程告竣落成

簡介與相關圖片:

高東天后宮廟貌| 劉普雄 2011.10.18|//|高東天后宮正殿| 劉普雄 2011.10.18|//|高東天后宮主神天上聖母| 劉普雄 2011.10.18|//|

奉祀神明 (主神之外):

高東天后宮魯班尊王| 劉普雄 2011.10.18|//|高東天后宮三府千歲| 劉普雄 2011.10.18|//|高東天后宮福德正神| 劉普雄 2011.10.18|//|高東天后宮註生娘娘| 劉普雄 2011.10.18|//|高東天后宮中壇元帥| 劉普雄 2011.10.18|//|高東天后宮太歲神位| 劉普雄 2011.10.18|//|

祭祀活動:

高東天后宮神明誕辰表| 劉普雄 2011.10.18|//|

農曆三月二十三日 天上聖母聖誕 小法團過平安橋  舉行平安清醮

農曆正月初九  舉行平安清醮

七月十四日 中元普度

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 高東天后宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 呂乾坤
填表資料
填表人姓名: 劉普雄
填表日期: 2011-10-15 13:40
祭祀族群:
祭祀族群 (其他): 澎湖東衛
分靈系統:
移民廟宇: 澎湖廟
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: 六十首
信徒組織:

高東天后宮小法團| 劉普雄 2007.5.5|//|