GIS Center Logo

代天府廟

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 高雄市光華一路257號
電話: 07-2261008
對主祀神明的稱呼: 李府千歲
創立起始年: 1662
創立年代參考文獻:
  • 康熙元年( 1662 )(文史工作者田野調查,2011年10月)
  • (《臺灣寺廟誌第三輯高雄市》,清流出版社)
  • (《續修高雄市市志卷八社會志宗教篇》,高雄市文獻委員會)
  • (《高雄市寺廟文化專輯(一)道教部分》,高雄市文獻委員會)
建立沿革:

本廟奉祀李府千歲(李王爺)、俗稱王爺公乃係五王之中的大王。據傳聞乃係明末自中國大陸泉州乘信徒建醮酬神放出之王船漂流至臺(公元一六六二年間),由早期來臺居住的漢人發現恭請至此地(現址)設壇奉祀(初如私人神壇)當時本庄(林德官)亦只有數十戶居民,全是務農為主、生活純樸,庄民如有坎坷或不如意事情,祈求庇佑、無所不靈,真是有求必應,因此香火逐漸興旺、為此庄民感以報答庇佑之神恩、乃集議籌資興建簡陋廟宇,以石頭、老古石磚塊等所砌成之平階建築物,從此成為林德官的信仰中心。更為一般庄民虔誠膜拜祈求五穀豐登、庄民安康以慰心靈的主神。香火日盛、神威烜赫、祈求感應、無所不靈,因此更為鄰近住民之敬仰前來膜拜有加,尤以在二次大戰(大東亞戰爭)末期,盟軍每日空襲頻繁,居民日夜無不忐忑不安而祈求李王爺庇佑平安,幸託神威在此期間居民得以安然無恙,鄰近苓雅寮的居民亦紛紛疏開前來本庄(林德官)居住。至紀元一九四五年民國三十四年,日軍無條件投降我國,臺灣得以光復,重回我中華民國版圖後,始再返歸故里重整家園,此後幸免受日政權仰佛壓道之制,而能信仰自由,因此香火更加興隆。但因本廟年久失修,且原建築物全是土角、老古石、磚塊所砌戎的平房,不堪長久風吹雨打、日曬,處處發現牆壁裂痕,遇雨水漏四散,日見陒陒欲墜之狀。乃於民國五十三年間本廟重修,於民國五十七年間竣工慶成。在此經過一、二十餘年間,依照都市計劃轉向光華路重建,於民國七十六年農曆五月本廟重建竣工,於同年八月舉行落成慶典。

簡介與相關圖片:

代天府廟廟貌||//|代天府廟沿革石碑||//|代天府廟正殿||//|代天府廟註生娘娘||//|代天府廟神佛誕辰表||//|代天府廟王船||//|代天府廟主神李府千歲||//|代天府廟福德正神||//|代天府廟凌霄寶殿||//|

祭祀活動:

李府千歲聖誕  8/23祝壽 8/24舉行犒軍

2006年曾舉行 五朝祈安圓醮

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 高雄市代天府廟
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 方啓炎
填表資料
填表人姓名: 劉普雄
填表日期: 2011-10-15 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: