GIS Center Logo

保安宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 232
地址: 嘉義縣太保市後庄里2鄰18號
電話: 05-3714714
主祀神明: 保生大帝
陪祀神明:
王母娘娘
王得祿將軍
創立起始年: 1834
創立年代參考文獻:

保安宮沿革

建立沿革:

       溯自始祖楊氏由福建漳州府、平和縣、婆蔗社崙仔厝隨鄭王來臺,為求航海平安,迎請大帝護航渡海,定居太保溝後奉大帝於宅。迨至乾隆十年勘地今之庄北,以竹為架,茅草覆之而祀大帝,名曰保安宮。由於大帝神威顯赫,德被蒼生,揚族代代繁衍臻八百餘戶,地靈人傑,英才輩出,如溝前王得祿官拜水陸提督,為感念大帝庇佑,捐獻私財,於道光十四年,將簡陋之草廟改建為磚造,至咸豐十一年戴萬生亂起,本庄揚和尚率眾抗拒,族人遭兵燹之災,四處流散,殘剩卅餘戶,固守家園。

  至光緒卅二年又遭地震,廟貌破損不堪,信徒揚君等捐獻一百貳拾丹,於宣統三年修善告竣,復於民國二年,出賣本宮所有地,重新修茸。民國九年太保庄王順記迎請大帝回大陸白礁謁祖,同年六月十二日回宮,民國廿年保正楊宋,管理人楊佳屎父子發起捐獻柒佰貳拾丹。太保庄王國募捐獻私地,由庄北遷於現址,台灣光復後,管理人楊明焜鑒於廟宇僻窄,乃倡議重建,信徒立即響應,復蒙王采秋熱誠捐獻廟地,諸委員樂捐鳩資,興建歷經三秋,於民國七十七年歲次戊辰陽月廿七日入火安座,人神共樂。

 

註:摘錄於太保市公所資訊網

簡介與相關圖片:

保安宮外觀|蔣亞霖|2012/06/05|保安宮沿革|蔣亞霖|2012/06/05|保安宮正殿|蔣亞霖|2012/06/05|保安宮正殿神尊|蔣亞霖|2012/06/05|保安宮龍邊神龕|蔣亞霖|2012/06/05|保安宮虎邊神龕|蔣亞霖|2012/06/05|

祭祀活動:

農曆3/15保生大帝聖誕

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 保安宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 楊明焜
填表資料
填表人姓名: 蔣亞霖
填表日期: 2012-07-12 09:35
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 大人 小兒
運籤: 六十首