GIS Center Logo

萬善爺元帥廟

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 政府官方資料
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 296
地址: 嘉義縣新港鄉潭大村大客25之1號
電話: 05-3743947
主祀神明: 陰神
創立起始年: 1966
創立年代參考文獻:

萬善公廟沿革誌

萬善公廟沿革誌

建立沿革:

      萬善公廟位於新港農場,為通往新港、北港之要衝,前清末年,原為孤墳野塚,日據十代,為開闢台糖公司農場,始將遺骸集中安置於小廟以供民眾膜拜,使不致成為孤魂野魄。惟該廟疏於管理,年久失修,致破舊不堪。民國五十五年時新港鄉第八屆鄉民代表會主席莊慶榮先生,發動重建寺廟,由吳筍先生募捐經費,而各地善士群起响應,紛解義囊,改建工作順利,同年農曆四月十四日落成,並命名為萬善公廟,四方香客絡繹不絕,萬善公靈驗如神,有求必應,護國佑民,神威遠播,全省各地慕名前來膜拜,祈求平安者甚眾,原有之萬善公廟已漸擁擠,乃有改建之議,民國七十四年萬善公廟再次成立籌備管理委員會,遂祈求萬善公神意,在保持舊廟原貌情形下,擴建新廟,各地善男信女踴躍輸將,出錢出力,擴建工程已告完成,新廟架構堂皇,氣象萬千,二樓並供奉地藏王菩薩以為膜拜。

簡介與相關圖片:

內殿廟中廟

奉祀神明 (主神之外):

萬善爺

祭祀活動:

農曆四月十四日聖誕千秋

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 萬善公廟
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 陳宗男
建築與飾物
建築概況:

外觀

填表資料
填表人姓名: 阮國峯
填表日期: 2012-12-02 15:55
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: