GIS Center Logo

德安宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 185
地址: 朴子市德興里4號
電話: (05)3796533
主祀神明: 保生大帝 王爺
陪祀神明:
土地公
創立起始年: 1933
創立年代參考文獻:

德安宮沿革

建立沿革:

本里住民於民前原居六腳鄉下雙溪,在民國二十二年七月間因遭受水災沖毀致使村民家產流失,無處棲居,乃由本村人士侯根、侯港、侯木生、侯瑞安、侯天送、侯溪、涂池、黃知批等前輩,遂集議急,策劃遷村,並墾請朴子街長黃媽典先生惠助,鼎力設法遷居現址,嗣聘請地理師朴子林格先生,察定吉地方向,實施遷村,重建家園,本里新吉庄於斯誕生,由於新址地勢幽高,溝渠排水,交通便利,頻年洪患之痛苦為之解決,以是本里氣象一新,翌年再議興建廟宇,財源由庄民貢獻勞力,以參加嘉南大圳堤坊工程建造其工資所得充為建廟經費。另由地方有志善心好德捐款配合創廟,取名為德安宮在眾志城下煥然落成,安奉祖居保生大帝、朱府千歲、李府千歲諸正神入廟安座,境民信仰甚篤,滿庄呈瑞氣,地靈人傑,物阜民康,地方日隆繁榮,此乃咸歸神恩之浩蕩也,本里於民國四十六年承蒙政府獲選為台灣省環境衛生實驗村,至民國六十年又實施示範社區建設,全里庄容煥然一新,本宮創廟跡屈四十星霜,因年久缺修,廢頹難堪,於是庄民屢議重建,在當時里長侯根先生、鎮民代表侯水田先生及侯東廷先生等發起協議,委提請召開信徒大會獲得一致讚同通過重建,乃成立德安宮重建委員會籌備重事宜,議決聘請本里涂水樹先生設計圖及工程施工,並奉朱府千歲旨意擇定民國癸丑六十二年農曆二月二十日舊廟拆除,同年二月二十二日辰時破土興工,由於地方人士及內外善信大德熱誠協助,共襄盛舉,重建工程得能順利完成,同年十二月十二日寅時入火安座,至民國六十三年臘月竣工,總工程費新台幣一百四十九萬五千元正。遂成為觚稜壯觀,美輪美奐之廟貌。愛記斯語為誌,賜福無疆矣。

 

註:摘錄於朴子市公所宗教資訊網

 

簡介與相關圖片:

德安宮外觀|蔣亞霖|2012/05/08|德安宮沿革|蔣亞霖|2012/05/08|德安宮正殿|蔣亞霖|2012/05/08|德安宮正殿神尊|蔣亞霖|2012/05/08|德安宮龍邊神龕(神尊)|蔣亞霖|2012/05/08|德安宮虎邊神龕(神尊)|蔣亞霖|2012/05/08|

祭祀活動:

農曆3/15保生大帝聖誕

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 德安宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 柳宗烈
填表資料
填表人姓名: 蔣亞霖
填表日期: 2012-06-05 06:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: 六十首