GIS Center Logo

震天府

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 政府官方資料
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 136
地址: 嘉義縣民雄鄉豊收村好收144號
主祀神明: 王爺
陪祀神明:
二郎神君
中壇元帥
土地公
創立起始年: 1973
創立年代參考文獻:

重建五府千歲廟紀念碑

震天府沿革

建立沿革:

      當聞五府千歲駕臨我封收村已一百二十六年矣神靈庇佑國泰民安,相傳光緒元年四月廿六日千歲萬壽當日,全村採信乩童劉府傳達神旨應由本村建廟供奉,於市善男信女君策羣力乃於翌年正月動土,二月廿日上梁,四月廿日竣工又六日入廟奉祀,全境清平,不意民前六年嘉義地區發生大地震損及該廟一時無法修復,眾議乃將五府千歲神座遷往穀豐宮,即今之五谷王廟,詎民國六十一年農曆四月廿六日神農聖帝千秋,大遊境時,二王又授乩童陳凌波神旨命予復建五府千歲廟以為分域而治我村善男信女人人贊助踴躍輸將,並於同年五月間在村民大會中動議發起建廟蓋我村蒙恩至深一呼百諾,翌日即產生籌備委員會公推戴文進信士為主任委員呈奉縣政府核准興建,於民國六十二年農曆正月初四日動工,所需經費均由村民自由樂捐,是項工程經數月之鳩工庇材,業於四月廿六日竣工落成雄偉壯麗河山增色,從此膜拜有所天神共佑愛為之記以垂久遠云。

簡介與相關圖片:

落成匾內殿

石爐

 

奉祀神明 (主神之外):

五府千歲

二郎神君

太子元帥

 

祭祀活動:

五府千歲聖誕

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 震天府廟
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 鄭春龍
建築與飾物
建築概況:

外觀

填表資料
填表人姓名: 阮國峯
填表日期: 2012-11-27 16:15
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: