GIS Center Logo

慈濟宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 202
地址: 嘉義市國華街216巷1號
電話: 05-2225162
主祀神明: 王爺
陪祀神明:
中壇元帥
虎爺公
土地公
註生娘娘
什家將
城隍
觀世音菩薩
藥師佛
玄天上帝
西秦王爺
創立起始年: 1843
創立年代參考文獻:
  • 清道光23年(1843)(陳清誥、謝石城,《台灣省嘉義縣市寺廟大觀》,文獻出版社,1964)
  • 清嘉慶年間 (1796-1821)(林衡道,《台灣寺廟大全》,1974)
  • 清嘉慶年間(1796-1821)(林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會,1978)
  • 清道光23年(1843)(顏尚文等編,《嘉義市志 卷十 宗教禮俗志》,嘉義市政府,2005)
  • 清道光23年(1843)(慈濟宮沿革碑記,1995)
建立沿革:

慈濟宮沿革碑記:

本宮舊名天地河宮,俗稱外甲場埔王爺宮,原祀鄭國姓公及清水祖師,由於入墾之初常有險惡,遂於清康熙廿六年(一六八七年)恭迎南鯤鯓五府千歲來境,初祀民宅,爾後五王爺屢現神蹟,驅除邪魔,護佑蒼生,由是境民信仰曰篤而移祀天地河宮。至道光廿三年(一八四三)有張海諒、張宗耀、張振貴夫婦等捐募銀洋壹仟圓於原址興建一坐北朝南之廟宇,使正名為〔慈濟宮〕並立碑為記,昔之現址為古諸羅城西門外,舊地名外甲場埔,原為清軍練兵,行刑場所,廟埕古榕遺跡即為當年懸首示眾之處,相傳每有冤獄或瘟疫賊亂,五王均顯聖敉平,威播嘉邑七境,信眾紛迎五王分靈綏靖,諮境普被安泰,而尊名為〔外甲場埔七境王爺〕,至日據昭和九年(一九三四)士紳陳福財、郭連登、吳海盛等鳩資敦聘泉州匠師黃氏重建、廟殿為之煥然一新。詎料昭和十三年曰本政府藉行皇民化政策,非法成立濟美會接管嘉邑七十餘間寺廟,翌年本宮遭其拆除標售,由境民購得廟材並堆置彌陀寺,廟地則盡遭占用,廟內歷史文物盡失,辟碎磯零,實殊可惜。迄臺灣光復後民國三十五年,地方耆老王金木、林賞、廖己、陳飛龍、李振賓等於原址重築木殿復迎歸五府千歲奉祀,四十三年成立管理委員會,五十四年組重建委員會並推舉王宏仁、重福、蔡耀等任正副主委,致力全面重建,五十四年澤辰按址動土,發現地基盡是血色泉水、白膚色螞蟻、青蛙、泥鰍等,為不可思議之奇穴。五十六年秋入火安座,繼而完成今日巍峨富麗、莊嚴肅穆之閩南式廟貌。隨年因災震頻繁,年久失修,迨八十年第二屆管理委員會改組,始倡議重修,並於八十三年冬畢竟金功。蓋本宮自建基迄今,物換星移,歷參佰餘春秋,而境邑佑服兆祥之德,誠    五府千歲神恩赫濯,慈悲普蔭也;茲逢修繕竣工,謹將沿革概略,爰為之記,以垂久遠。

歲次乙亥荊月吉置

中華民國八十四年一九九五

慈濟宮第叁屆管理委員會  敬立

簡介與相關圖片:

嘉義市慈濟宮廟貌|李凱翔|2009/12/21|

慈濟宮-三川殿

慈濟宮-正殿

慈濟宮-正殿近照

慈濟宮-五營外觀

慈濟宮-五營內部

慈濟宮-榕樹公

慈濟宮-如意振裕堂外觀

慈濟宮-振裕堂正殿

祭祀活動:
  • 農曆四月二十六日至四月二十七日:五府千歲聖誕。
  • 農曆八月:禮斗法會。
內政部寺廟登記資料
登記名稱: 慈濟宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 洪瑋澤
填表資料
填表人姓名: 莊書豪
填表日期: 2012-11-15 00:00
祭祀族群:
分靈系統: 王爺 南鯤鯓代天府 (五府)
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: 六十首