GIS Center Logo

佛光山圓福寺

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 179
地址: 嘉義市圓福街37號
電話: 05-2769675
主祀神明: 釋迦牟尼佛
陪祀神明:
西方三聖
觀世音菩薩
義民信仰
創立起始年: 1840
創立年代參考文獻:
  • 道光20年(1840) (顏尚文等編,《嘉義市志 卷十 宗教禮俗志》,嘉義市政府,2005)
建立沿革:

圓福寺與義士廟:

本寺創建於清道光十三年甲子歲(公元一八三三年),時有廣東省李有厚自大陸帶佛祖遷居本地,佛光靈顯,法雨廣濟,乃由王田庄翁志高倡建寺於公園附近,香火日盛,日人廢除寺廟時,乃遷建於五百三公大眾爺廟旁,迨康熙六十年朱一貴之役,全台騷動,濫殺無辜,雖經總兵藍廷珍,提督施世驃等七日蕩平之,其殘黨錯節盤根,騷擾三載,諸羅義民犧牲多至五百三人,故尊為五百三公,合葬於斯,骨現遺葬於彌陀寺旁,寺後尚立有義勇忠靈五百三公之蓮座,寺旁原為萬安亭大眾爺廟,建於道光年間,光復後,宓市長汝卓改為義士廟,以揚義士保土殉難之精神,而供後人憑弔。尤希中華民族之大義,永矢弗墜云耳。

中華民國六十九年八月立。

 

據《嘉義市志 卷十 宗教禮俗志》記載的重要事件:

1.圓福寺原創建於山仔頂公園內,咸豐11年(1861年)及光緒3年(1877年)皆曾重修。

2.大正五年(1916年)因嘉義公園擴建而遷移至萬安亭(義士廟)旁,大正六年(1917年)三月竣工。

3.昭和十三年(1938年)因皇民化,寺廢,佛像遷至地藏庵。

4.民國三十五年(1946年)迎回佛像,三十六年(1947)新建廟宇,三十七年(1948年)一月完工。

5.與佛光山結緣,是起於民國六十八年(1977年)無法繳清廟宇的鉅額稅款,管理人陳斗淵里長夢中聽見「大樹」,遂前往佛光山請釋星雲法師協助解決財務問題,於民國七十一年(1982年)改建,更名為「佛光山嘉義圓福寺」。

簡介與相關圖片:

圓福寺-外觀

圓福寺-華藏寶殿

圓福寺-大悲殿

圓福寺-淨土殿

圓福寺-義士廟

圓福寺-義士廟-忠勇義士五百三公之神位

祭祀活動:
  • 農曆七月初一日至七月初十日:梁皇寶讖法會。
  • 農曆九月二十七日至九月三十日:藥師琉璃如來聖誕紀念日暨藥師法會
內政部寺廟登記資料
登記名稱: 圓福寺
寺廟性質: 佛教寺院
教別: 佛
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 星雲
建築與飾物
古物與文物:

圓福寺-道光年間石柱

清道光癸卯年(道光23年,西元1843年)立柱。

填表資料
填表人姓名: 莊書豪
填表日期: 2012-11-13 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: