GIS Center Logo

財團法人台灣省嘉義市太元寺

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 162
地址: 嘉義市成仁街207巷1號、2號、3號
電話: 05-2275833
主祀神明: 釋迦牟尼佛
創立起始年: 1846
創立年代 (台灣寺廟大全): 1857
創立年代 (台灣寺廟概覽): 1857
創立年代參考文獻:
  • 清咸豐7年 (1857) (林衡道,《台灣寺廟大全》,1974)
  • 清咸豐7年 (1857) (林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會,1978)
  • 清道光26年(1846)(顏尚文等編,《嘉義市志 卷十 宗教禮俗志》,嘉義市政府,2005)
建立沿革:

太元寺沿革簡介:(中華民國八十八年七月十六日)

一、本寺創立於道光丙午年間(公元一八四六年)舊名俗稱齋堂,號太元。立祀主神觀世音菩蕯,迨至咸豐七年(公元一八五七年)佛祖靈佑眾生,感應緣起,四方五路諸羅善信來堂禮佛敬祖日眾,緣有昔日,先賢佛弟子李普化等人鳩緣就地買屋購地一座(平房式)廣納善眾禮佛場所,至咸豐九年(公元一八五九年)倡議增置鄰地房屋改建為齋堂七祖廳。旋於同治九年至十二年間(公元一八七○年)先賢續緣向外募捐所得緣金增購基地(現有基地之大部分)並議改稱為太元堂。有碑可證。繼由賴鏡妙先生全權管理,並恭請鐘永成授課,講經說法,賴老先生西歸後,鐘老師延續管理及教化工作。
二、佛光永聚,善眾向佛心念,延續不斷。欣逢我佛靈佑中華,於民國三十四年十月間台灣光復,懷抱祖國,宗教自由膜拜,脫離日本皇民化及殖民地不平等苦難。民國三十五年遵規向嘉義市政府申請寺廟登記太元堂。六十二年變更登記為主神釋迦牟尼佛太元寺。六十六年所有寺產悉數變更為太元寺所有權。依章申請財團法人舉行選舉。本寺法師鐘永成當選為第一屆董事長。七十一年五月亡故。
寺務行政由常務董事黃木吉代行,寺內業務由原管理人張清琴,陳好兩位比丘尼執行。旋於民國七十二年五月間舉行改選第二屆法人選舉。結果張清琴當選董事長,執行寺務,全體董監事並策畫重建工作,於民國七十五年一月三十一日(<農>七十四年十二月二十二日)上午卯時六時正舉行興工破土典禮,恭請上級長官張市長博雅執行興工破土典禮,並供奉法會祈安。
三、重建工程於民國七十八年完成,寺貌莊嚴樸素。民國八十二年法人改選第三屆董監事會原董事長張清琴當選連任,著手進行興建大樓講堂於民國八十七年六月完工,同年每週二、四夜間弘法講經期日。上列二件作業大事,有賴二、三屆董監事會建設組長洪三貴之策畫奉獻慧力與向佛眾善信奉獻扶持大功告成,定獲佛祖護佑,功德無量。 註:承蒙三貴建設公司洪董事長三貴先生,十方奔波,三寶殿講堂方能完善落成,又蒙洪董事長獨資興建圍牆牌坊功不可沒,在此留字為念。
簡介與相關圖片:

太元寺-外觀

太元寺-正殿

太元寺-正殿近照

太元寺-同治十三年-太元堂牌記

祭祀活動:

農曆7月3日~7月7日:盂蘭盆勝法會

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 財團法人台灣省嘉義市太元寺
寺廟性質: 佛教寺院
教別: 佛
建別: 勸募
組織型態: 財團法人
負責人: 張清琴
建築與飾物
敘事性裝飾題材:

太元堂牌記(同治十三年五月立)

太元堂牌記

 

相關碑碣原文資訊請參閱:網頁「國家圖書館-臺灣記憶」(搜尋:史料=>臺灣碑碣拓片)

填表資料
填表人姓名: 莊書豪
填表日期: 2012-11-13 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: