GIS Center Logo

財團法人嘉義市普濟寺

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 174
地址: 嘉義市中山路144號
電話: 05-2279682
主祀神明: 觀世音菩薩
陪祀神明:
關聖帝君
土地公
天上聖母
虎爺公
西方三聖
創立起始年: 1709
創立年代參考文獻:
 • 清康熙48年   (1709)         (普濟寺沿革)
 • 清康熙50年   (1711)         (陳清誥、謝石城,《台灣省嘉義縣市寺廟大觀》,文獻出版社,1964)
 • 明末創建      (1661-1683) (林衡道,《台灣寺廟大全》,1974)
 • 相傳明末創建(1661-1683) (林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會,1978)
 • 清康熙48年   (1709)         (顏尚文等編,《嘉義市志 卷十 宗教禮俗志》,嘉義市政府,2005)
建立沿革:

普濟寺沿革:

普濟寺位於嘉義市中山路,係於清康熙四十八年歲次乙丑(公元一七○九年),因兵丁孫大成募建,而由參將張國完成一座北朝南之觀音寺,四年後,參將翁國禎 、阮蔡文、守備游崇功等募建關帝廟於觀音殿前。當時本地稱內教場,四周空曠,為清代軍士操作之所,故亦有練兵場之稱。日據初期,將關帝廟移建觀音殿右側。原作為縣署之天后宮,改建為醫院,將天后宮遷建於觀音殿之左側,形成一佛道共存之三神廟,從此香火鼎盛。

民前五年(西元一九○六年),發生大地震,屋宇損毀,關帝廟神像則移祀溫陵媽廟二樓,而原天后宮內神像,移祀於城隍廟內。災後由林玉昆、劉耀良等大德倡募重建而於民前二年(西元一九一○年)竣工落成,然寺內僅供奉觀音菩蕯聖像,定名為普濟寺。

民二十六年日人侵華,而在台灣推行「皇民化」政策,將寺廟歸納濟美會,因之普濟寺被夷為平地,觀音聖像則由當時管理人遷於今嘉義市民權路上地藏廟中,供信眾膜拜。

迨至光復六年後,民國四十年(西元一九五一年)縣內首席推事吳天雲發起,邀集吳添丁、張草、楊興、余宗澤、黃其傳、江旺根、熊木川等鳩資,復建寺院,重燃香火,經三十餘寒暑後,普濟寺已柱斜屋漏,時寺內管理人余宗澤偕同洪增榮、柯金竹、盧長銘夫婦等大德延請林美(富美姑)來寺主持,且為籌募重建該寺事誼,而於民七十六年成立管理委員會,由林美(富美姑)擔任主任委員,余宗澤為副主任委員,總務為陳江玉霞委員兼任,盧長銘委員負責會計。在十方信眾護持之下,普濟寺於民七十六年十月二日動工,於民七十八年十二以十四日落成,其間經歷兩餘載,寺宇莊嚴,金碧輝煌。如此艱鉅之工程,幸賴林美(富美姑)廣結善緣,辛勞勸募,精心策畫本寺之重建有成,主持林美(富美姑)於民七十九年台中萬佛寺受具足戒,法號常嚴,普濟寺在信眾護持之常嚴法師領導下,必能為市內添一清境修道勝地也!

簡介與相關圖片:

嘉義市普濟寺-外觀

嘉義市普濟寺-正殿

嘉義市普濟寺-正殿主神像

配祀神-關聖帝君

配祀神-天上聖母

嘉義市普濟寺-虎爺

嘉義市普濟寺-二樓拜殿

嘉義市普濟寺-三樓拜殿

嘉義市普濟寺-光緒十三年匾額

祭祀活動:
 • 農曆正月初三~初五
 • 農曆正月初八晚間  共佛齋天
 • 農曆2月19日       觀世音聖誕
 • 農曆4月初8         浴佛節
 • 農曆7月初6~初8  盂蘭分勝法會
 • 農曆9月19日       觀世音出家紀念日
 • 農曆11月17日      阿彌陀佛聖誕
內政部寺廟登記資料
登記名稱: 財團法人嘉義市普濟寺
寺廟性質: 佛教寺院
教別: 佛
建別: 勸募
組織型態: 財團法人
負責人: 林美
填表資料
填表人姓名: 莊書豪
填表日期: 2012-11-13 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: