GIS Center Logo

九塊厝廣安宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 100
地址: 彰化縣竹塘鄉永安村東陽路2段249號
電話: 04-8975672
主祀神明: 天上聖母
對主祀神明的稱呼: 媽祖
陪祀神明:
註生娘娘
福德正神
順風耳將軍
千里眼將軍
玉皇大帝
南斗星君
北斗星君
三官大帝
中壇元帥
創立起始年: 1929
建立沿革:

舊地名九塊厝的長安村、永安村居民,以詹姓居多,最早是清朝雍正年間的詹寬裕、詹時埰於乾隆年間和詹時溪同時入墾深坑底,後避水災移居庄尾,因墾殖之初只有九戶,故取名「九塊厝」。

日治大正年間,九塊厝居民在西螺溪護岸修建後免於水災之苦,生活漸漸安定之後,感恩載德媽祖恩庇,經居民通力合作之下,得以於九塊厝永安村現址興建媽祖廟廣安宮,庇蔭地方。

九塊厝廣安宮座落於竹塘鄉永安村東陽路二段二四九號,據日據時期昭和三年韓江修士撰「新建聖母廟序」石碑有云:「聖母猶日月之經天也,天不能無……恩施之廣被猶如光華之普照,山坳海澤之地,萬民莫不景仰。」,九塊厝擬建聖母廟,似臺島之舊例,遵祀典之成規,請地方官廳許可…集議鳩工,歡聲雷動,有人捐地,有人捐錢,新建聖母廟終於在昭和三年〈西元一九二八年〉完成。可惜石碑年代久遠,部分字跡已模糊,對當年興建無法一窺全貌。

根據民國四十五年六月刊行,李添春篆修之臺灣省通志稿,人民志宗教篇,第五章通俗信仰之記載,臺灣省北路直接從北港媽祖朝天宮分出之廟宇,有彰化南瑤宮等二十廟,九塊厝廣安宮既其中之一。北港朝天宮登記之「民國五十六年交香寺廟表」,以媽祖為主神的交香廟宇有三百八十五座,九塊厝廣安宮也是其中之一。九塊厝廣安宮由北港朝天宮分靈,應是不争的事實。

民國八十一年〈西元一九九二年〉,地方人士有感於聖母廟年久失修,決定組織「九塊厝廣安宮重建委員會」予以重建。因為重建規模宏大,重建委員會歷經多年奔波,從重建計畫到建材選擇等等日夜操持,並於民國八十五年二月動工,工程費收入陸仟壹佰陸拾萬肆仟貳佰貳拾肆元整,支出陸仟零玖拾伍萬捌仟柒佰肆拾伍元整。終於在民國八十七年〈西元一九九八年〉完工,並於該年十二月廿七日〈農曆十一月九日〉舉辦入火安座大典。

入火安座儀式隆重,於農曆十一月六日至八日犒兵,六日至九日早齋,七日開廟門,八日神尊開光,各善信犒兵後收五營兵將,九日鐘鼓齊鳴入火安座答謝上蒼,普場開香,十日產生新爐主。

民國九十五年〈西元二○○六年〉部分廟體火災建物毀損,信眾捐款整修,廣安宮巍峨殿宇恢復舊觀。

簡介與相關圖片:

九塊厝廣安宮沿革碑記

奉祀神明 (主神之外):

九塊厝廣安宮奉祀主神 天上聖母九塊厝廣安宮奉祀主神 天上聖母及太子元帥、千里眼將軍、順風耳將軍九塊厝廣安宮左神龕奉祀註生娘娘九塊厝廣安宮右神龕奉祀福德正神九塊厝廣安宮二樓凌霄寶殿奉祀主神玉皇大帝九塊厝廣安宮凌霄寶殿左神龕奉祀南斗星君九塊厝廣安宮凌霄寶殿右神龕奉祀北斗星君

祭祀活動:

主祀神尊誕辰千秋舉辦消災解厄祈福法會,並誦經為善信讀文疏,祈求闔家平安、風調雨順、國泰民安。

諸神聖誕辰千秋,信眾準備水果供品祝賀神聖誕辰千秋,祈求闔家平安。

九塊厝廣安宮眾神聖千秋

農曆七月份舉辦普渡法事科儀。

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 廣安宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 陳德祥
建築與飾物
建築概況:

九塊厝廣安宮巍峨廟宇外觀九塊厝廣安宮玉宮牌旨

廣惠及斯民舟楫海鮮昭列,安邦惟我后扶持赤顯神九塊厝廣安宮大殿

廣佈天恩俯視四方靈有赫、安施帝力下臨千載福無疆

九塊厝廣安宮二樓凌霄寶殿

敘事性裝飾題材:

九塊厝廣安宮精美彩繪 和氣迎福九塊厝廣安宮精美彩繪 掃去千災

非敘事性人物裝飾:

九塊厝廣安宮殿前精美龍柱 1九塊厝廣安宮殿前精美龍柱 2 九塊厝廣安宮殿前公石獅九塊厝廣安宮殿前母獅九塊厝廣安宮彩繪 龍飛九塊厝廣安宮彩繪 鳳舞

祭祀族群: 漳州 廣東 潮州 (大埔客、饒平客)
分靈系統: 媽祖 北港朝天宮
移民廟宇:
香火來源:
年例請神: 北港媽祖 新港媽祖
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 六十首