GIS Center Logo

中國泰玄都省臥龍山三山法門萬法祖師廟

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 106
地址: 中崙村員草路二段2巷163號
電話: 049-2522204
創立起始年: 1991
建立沿革:

萬法祖師廟沿革錄

萬法祖師廟主神

三山道法院沿革總錄:道教以道立國,以教化民,為中國傳統之國教,道教茲源於周末春秋齊國之道家思想,其源思上肇伏羲-軒轅-乃至其國史官李耳著五十言道德經經莊周著莊子道家思想漸見文字,而傳廣之流傳,本家三山一教集泰玄都首之流承道家念想為宗,創於東漢以濟世利民教化世風,塑至古朝三山九侯先生日見道教之流派各成一脈或有標新立異,故潛心修道專研道統以道家思想為中心而及各流支派之大成,創立三山泰玄都省萬法總壇宗,廣行於世乃至今日,本宗歷經各朝亂世,歷代宗師皆以口傳畢生之心血弘揚道之精神及佈道研修,出世入世渡化人倫,然道之法寶有三~一曰慈二曰撿三曰不敢為天下先,以清淨無為而有為之自然為之,此錄為三山九侯萬法祖師化世錄,

三山九侯萬法祖師廟是於民國80年(西元1991年)創設於八卦山鑾,現今廟堂為西元2004年改建西元2006年農曆11月20日落成舉辦入火安座慶典,每年2月19日舉辦三山九侯聖誕慶典並為姓眾辦理祈福法會,

奉祀神明 (主神之外):

萬法祖師廟廟內

萬法祖師廟主神

祭祀活動:

每年農曆2月19日舉辦萬法祖師聖誕祈福慶典

農曆11月20日為建廟宮慶日

內政部寺廟登記資料
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
教別 (其他): 臥龍山三山法門
建別: 勸募
組織型態: 執事
負責人: 簡陳富江
建築與飾物
建築概況:

萬法祖師廟外貌

萬法祖師廟大殿

萬法祖師廟廟內

填表資料
填表人姓名: 楊明崇
填表日期: 2012-08-21 09:30