GIS Center Logo

大橋福德宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 175
地址: 彰化縣大村鄉大橋村
主祀神明: 土地公
陪祀神明:
福德夫人
創立起始年: 1927
建立沿革:

日據時期,臺灣行政區域劃分,只有過溝南北堡,於民國三十四年台灣光復後,行政區域重新規劃為過溝村及大橋村,祖先於是僱請地理師,選擇目前在大橋村之吉地興建土地公廟,以用來保護兩村三角頭〈過溝、大橋、庄子底〉善男信女之居家安康財源廣進。

大橋福德宮之肇基,由祭祀公業賴景春奉獻土地,於民國十六年〈西元一九二七年〉歲次丁卯年九月興建,又至民國九十三年〈西元二○○四年〉歲次甲申年重建,經過有七十八年之歷史,斯間神靈顯赫,香火鼎盛,神恩沫化,物阜年豐,四民安寧。

奈因原建廟貌,矮舊門窄,出入不易,每逢年節,善信膜拜者眾,難容立身,伺候經地方賢達人士及兩村各鄰鄰長努力勸募,承蒙諸方善信大德解囊輸資,並徵得祭祀公業賴景春全體委員之同意,在原地擴充重建,遂於民國九十三年〈西元二○○四年〉歲次甲申年動土,旋於民國九十四年〈西元二○○五年〉歲次乙酉年四月初六日落成,入火安座,新宮巍峨,神人同欣,感恩載幅,功德無量。

簡介與相關圖片:

大橋福德宮沿革志石碑

奉祀神明 (主神之外):

大橋福德宮奉祀福德正神、土地婆大橋福德宮奉祀鎮殿土地公、土地婆及昭和二年原奉祀石刻福德正神神位牌

祭祀活動:

主祀神尊誕辰千秋舉辦消災解厄祈福法會,並誦經為善信讀文疏,祈求闔家平安、風調雨順、國泰民安。

內政部寺廟登記資料
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 瀨金能
建築與飾物
建築概況:

大橋福德宮巍峨廟貌

古物與文物:

大橋福德宮之善信三角頭〈過溝、大橋、庄子底〉歷屆管理委員名錄石碑大橋福德宮感恩榜名錄石碑

填表資料
填表人姓名: 許吉川
填表日期: 2013-02-26 10:00
祭祀族群: 漳州 福佬
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 無