GIS Center Logo

編號: 13131

名稱: 靈皈寺

分類: 寺

省: 四川省

行政區: 中江縣

郵遞區號: 618100

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: LingguiSi

Type: monastery

Province1: Sichuan

Province2: Deyang

Province3: Zhongjiang Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1