GIS Center Logo

編號: 2384

名稱: 青蓮寺

分類: 寺

省: 福建省

行政區: 晉江市

郵遞區號: 362261

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Qinglian Si

Type: monastery

Province1: Fujian

Province2: Quanzhou

Province3: Jinjiang Shi


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1