GIS Center Logo

慧明社醒善堂

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 298
地址: 嘉義縣太保市南新里3鄰中山路1段62號
電話: 05-2373636
主祀神明: 關聖帝君
陪祀神明:
斗星君
功過神
創立起始年: 1965
創立年代參考文獻:

民國54年 (1965)(總纂修:雷家驥,《嘉義縣志/宗教志頁/219》,嘉義縣政府,2009)

 

建立沿革:

       本堂溯自民國五十四年歲次甲辰,聖國佛堂起基,奉祀關聖帝君。當時堂主許壬癸,及鸞生多人前往太保市後潭里玉泉寺濟善堂效勞,不久在許堂主家宅揮鸞濟勸陸續奉祀孚佑帝君,文昌帝君、玄天上帝、九天司命真君等恩主及周樓二位將軍。由於神威顯赫,信徒眾多,許宅狹小,諸多不便,在甲辰年十二月二十四日於後潭濟善堂籌建恩主公廟,嗣後許壬癸等贊同進行,因工程浩大,經濟拮據,廟堂籌建,無法承擔,所幸恩主顯赫,南天下旨徵召蔣崑麟等熱心人士,負責籌建事宜,擬定購地、建廟依次進行。丙午年十月二十日入火安座,以後濟勸並施,嗣後香火漸盛,其間建廟陸續進行,歷時六年有餘。

  民國六十二年建設牛將軍廟,廟堂初是雛型,濟勸無慮,民國六十二年以後,佛聖仙神大開濟勸,靈感有加,信者遍佈台島,濟勸每至深夜,鸞生同心協力,時時加勉,廟堂經濟較前寬裕,加上信者捐建,殿內整修換新添置各項設備亦日臻完善。民國七十年成立醒善堂管理委員會,恩主顯化綿綿香火鼎盛。分壇遍及台東、花蓮、桃園、竹山、埔鹽、柳營等。續增建二樓香客房,增建鐘鼓樓,如今廟貌巍峨,金碧輝煌,氣象萬千,成為嘉義之名廟。

簡介與相關圖片:

慧明社醒善堂外觀|蔣亞霖|2012/06/05|慧明社醒善堂正殿|蔣亞霖|2012/06/05|慧明社醒善堂正殿神尊|蔣亞霖|2012/06/05|慧明社醒善堂龍邊神龕|蔣亞霖|2012/06/05|慧明社醒善堂虎邊神龕|蔣亞霖|2012/06/05|慧明社醒善堂牛將軍|蔣亞霖|2012/06/05|

祭祀活動:

農曆6/24關聖帝君聖誕

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 慧明社醒善堂
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 陳宗欽
填表資料
填表人姓名: 蔣亞霖
填表日期: 2012-07-12 10:15
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: