GIS Center Logo

財團法人台灣省嘉義縣朴子配天宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 148
地址: 嘉義縣朴子市開元里開元路118號
電話: 05-3792350
主祀神明: 天上聖母
陪祀神明:
觀世音菩薩
土地公
五文昌帝君
創立起始年: 1682
創立年代參考文獻:

配天宮誌

建立沿革:

       林馬者,布袋嘴半月庄人也。生於明崇禎末葉,篤信媽祖,年年赴遠地進香膜拜聖像,數十年如一日,未曾間斷,當時自半月前往進香,須經荒林草野,跋山涉水,不若如今之便,以年邁之林氏,仍不因此動搖其一片虔誠之心。

  明永曆三十五年(公元一六八一年),依例巡禮一次,是夜寄宿廟內,在更深夜靜之刻,媽祖托夢指點:「姑今汝信心堅定,可遷吾金身歸鄉,以免將來長途跋涉之苦」,林氏夢中驚醒,異常興奮,不待黎明,亦未向廟公告辭,就奉請金身一尊,連夜趕路歸鄉,回到牛稠溪(朴子溪)南畔一棵樸仔樹下,腹饑口渴,就在此半路店下休息。周圍居民聞林氏所攜篋內藏有媽祖聖像,乃強求供人膜拜,虔留數日,聞訊而來拜跪者,日數百眾。未幾,欲回鄉將聖像安奉篋內,將其挑起但重如泰山無法移動,眾人觀之,頗為奇異,即跪下請媽祖示意,乃指點要「永遠鎮守於此」。林氏心中頗為失望,但亦不敢違背神示,只得與眾磋商立廟於此,供眾人膜拜。未幾,林馬為要日夜膜拜媽祖起見,即自半月庄偕眷遷居於媽祖鎮座附近安溪厝,遂成安溪厝庄開基祖。

  清康熙二十六年(公元一六八七年),廟成甚見靈威,因廟宇在樸仔樹下,則曰:「樸樹宮」。嗣後,疫病流行來廟祈安者,頗感靈驗,自是之後,因媽祖顯神靈,為眾人治病驅魔,民眾信仰愈篤參詣者絡繹於道,香火鼎盛,茶店生意隨之興隆,由各地遷移廟側者,日益增多,遂形成一小規模市肆,後來地方漸盛,則取名樸仔腳街。

  迨康熙五十四年(公元一七一五年),改建中殿及拜殿;乾隆三十六年(公元一七七一年),重建改修廟宇;嘉慶二十年(公元一八一五年),士紳王得襄、黃誌仁等,主倡導增建工程。同治四年(公元一八六五年),重修廟宇,廟改謂「配天宮」。

  台灣光復後,民國四十一年,更行重修並增建鍾鼓樓;民國六十五年夏,興建四層第一香客大樓;民國六十六年冬亦興建三階第二香客大樓,越歲並闢建停車場;民國七十二年冬,更將東西兩廂改建二樓建築物,頗為堂皇,遂成今日之壯觀。

 

註:摘錄於朴子市公所宗教資訊網

簡介與相關圖片:

配天宮臨時行宮外觀|蔣亞霖|2012/05/23|配天宮正殿|蔣亞霖|2012/05/23|配天宮正殿神尊|蔣亞霖|2012/05/23|配天宮龍邊神龕|蔣亞霖|2012/05/23|配天宮虎邊神龕|蔣亞霖|2012/05/23|配天宮虎將軍|蔣亞霖|2012/05/23|配天宮沿革|蔣亞霖|2012/05/23|

祭祀活動:

農曆1/15燈花媽祖出巡

農曆3/22-23媽祖出巡

農曆3/23媽祖聖誕

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 財團法人台灣省嘉義縣朴子配天宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 財團法人
負責人: 王如經
填表資料
填表人姓名: 蔣亞霖
填表日期: 2012-05-31 23:30
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: 六十首