GIS Center Logo

嘉邑真武宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 44
地址: 嘉義市林森東路364巷6號
電話: 05-2752543
主祀神明: 玄天上帝
陪祀神明:
土地公
註生娘娘
中壇元帥
魁星夫子
玉皇大帝
南斗星君
北斗星君
創立起始年: 1900
創立年代 (台灣寺廟大全): 無記載
創立年代 (台灣寺廟概覽): 無記載
創立年代參考文獻:
  • 日治初期(1895-1912)  (嘉義市圳頭、新店、后庄真武宮沿革,1996)
  • 日治初期(1895-1912)  (顏尚文等編,《嘉義市志 卷十 宗教禮俗志》,嘉義市政府,2005)
建立沿革:

嘉義市圳頭、新店、后庄真武宮沿革:

本宮奉祀主神,乃是北極真武玄天上帝,於明萬曆二十六年(西元一五九八年)在武當山下起基,原有大、二、三上帝,後遷徙至漳州府,於清康熙五十三年(西元一七一四年)先民迎請搭乖舢舨漂流渡海來台,登陸於今之布袋港,且築草棚而居,經上帝爺數次顯化與遷徙,於乾隆三十九年(西元一七七四年)到本境后庄,奉祀於盧氏弟子家中。

清初年間,社會治安不良,土匪經常作亂,且庄民爭相迎請奉祀,年久致三位上帝金身分散,供大上帝鎮守本境,後遇保生大帝,併肩發揮濟世之善行。日據初期,土匪再度作亂,本境幸賴玄天上帝及中壇元帥之顯化庇佑,得免遭洗劫之運,又因降伏黑狗精,使庄民更加崇敬與信心,倡議建造廟宇奉祀,但眾善信卻未依老上帝指示行安座事宜,致使老上帝公之金身遭白蟻精之侵襲,三日之內金身幾乎毀掉一半,幸及早發現與補救才免除一場災厄。日治名為實施所謂『神昇天』及「皇民化」之運動,廟宇遭受拆除,金身也四分五散,有賴庄民之關切,細心保存,才能留下少部分之神尊。

光復後,遂由吳氏弟子提供土地及眾弟子同心合力在現址僻建宮廟,復於民國五十三年重建完成,經歷三十餘年仍經不起歲月之摧殘及風雨之侵襲,致樑柱多處腐蝕,及屋頂破漏,而引起眾人之關注,意圖重建,而礙於法令之規定,不得於民國八十一年正式成立管理委員會,商研重建事宜,經議決通過重建案,且積極策劃,而由弟子吳勇男將土地所有權全部過戶於真武宮名下,據以申請建照,並遵照老上帝指示於民國八十一年農曆十二月二十六日辰時舉行動土大典,於八十三年農曆二月二十六日子時上樑,八十五年農曆二月二十二日子時行慶成入火安座大典。

簡介與相關圖片:

真武宮廟貌|李凱翔|2011/12/12|

真武宮-外觀

真武宮-正殿

真武宮-五營-中營

真武宮-中營內部

祭祀活動:
  • 農曆三月初三:玄天上帝聖誕。
  • 農曆九月初九:中壇元帥聖誕。
內政部寺廟登記資料
登記名稱: 真武宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 吳武男
填表資料
填表人姓名: 莊書豪
填表日期: 2012-11-23 00:00
祭祀族群:
祭祀範圍:

嘉義市圳頭、新店、後庄三里

分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: