GIS Center Logo

東安宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 286
地址: 嘉義市公明路139號
電話: 05-2232396
主祀神明: 土地公
陪祀神明:
中壇元帥
關聖帝君
天上聖母
註生娘娘
虎爺公
創立年代參考文獻:
  • 清咸豐年間創建    (1851-1861)     (林衡道,《台灣寺廟大全》,1974)
  • 清康熙55、56年間(1716、1717)   (顏尚文等編,《嘉義市志 卷十 宗教禮俗志》,嘉義市政府,2005)
  • 明永曆18年          (1664)             (嘉義東門東安宮略史,1999)
建立沿革:

嘉義東門東安宮略史:

沿起公元一六六四年,明朝宗室寧靖王蒞臨台灣,為國民安,防止外犯,命令鄭經建築承天府城之時,便興建東安宮。到了公元一七八二年乾隆帝四十七年,太子殿下嘉慶君時遊台灣來到諸羅,夜宿東安宮,受到東安宮列位正神,神威顯化,保護太子。嘉慶感恩在心,回到京城奏明乾隆帝,乾隆帝便敕封福德正神,頭戴宰相帽、身穿朝廷官服;賜封「忠義神武靈佑仁勇威顯關聖帝君神位」從此東安宮列位正神福德正神、 關聖帝君、天上聖母諸神,更加奇蹟顯赫,保佑善男信女,使國家國泰民安、風調雨順,真不愧為神之事蹟,香煙更能流傳萬世,永使世人崇拜。

公元一九九九年蒲月吉置

 

根據《嘉義市志 卷十 宗教禮俗志》記載,東安宮據說是康熙五十五、六年時由東門內居民集資建造。明治二十九年(1896)左右,士紳莊朝勳等人集資改建。明治三十九年嘉義大地震,東安宮受損,由莊伯容發起重建。民國八十三年九月二十六日東安宮遭祝融,後集資重建。

簡介與相關圖片:

嘉義市東門東安宮廟貌|李凱翔|2009/12/21|

東安宮-外觀

東安宮-正殿

東安宮-主祀神像

祭祀活動:
  • 農曆二月初二日:福德正神千秋。擲筊選出1爐主、2頭家。
  • 農曆八月十五日:福德正神聖誕。擲筊選出1爐主、2頭家。
  • 農曆七月十一日:境內普渡。
內政部寺廟登記資料
登記名稱: 東安宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 陳政寬
填表資料
填表人姓名: 莊書豪
填表日期: 2012-11-26 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: