GIS Center Logo

財團法人九華山地藏庵

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 65
地址: 嘉義市民權路255號
電話: 05-2782555
主祀神明: 地藏王菩薩
陪祀神明:
十殿閻羅
什家將
註生娘娘
月下老人
西方三聖
阿彌陀佛
義民信仰
觀世音菩薩
五文昌帝君
創立起始年: 1717
創立年代 (台灣寺廟大全): 1750
創立年代 (台灣寺廟概覽): 1750
創立年代參考文獻:
  • 清康熙丁酉年   (1717)   (陳清誥、謝石城,《台灣省嘉義縣市寺廟大觀》,文獻出版社,1964)
  • 清乾隆15年前後(1750)  (林衡道,《台灣寺廟大全》,1974)
  • 清乾隆15年左名(1750)  (林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會,1978)
  • 清康熙56年      (1717)   (顏尚文等編,《嘉義市志 卷十 宗教禮俗志》,嘉義市政府,2005)
建立沿革:

嘉邑九華山地藏王菩薩金身,於明末即已由善士自唐山安徽九華山輾轉隨鄭國姓護持來台。草創致祭,未有定所,或在「善化里」。清康熙中葉,信士擇定於今址恭奉。康熙五十五年(1716),由北路營守備游崇功募資正式建邑厲壇,為屋祀地藏王菩薩。

康熙五十六年(1717),游崇功再擴建北側廟殿,即今地藏王廟。乾隆五年(1740),知縣李倓修建,擴大北側房舍,並允供來自內地居民客逝者之棺槥在此寄頓與殯葬儀式。如此,對生民及社會淨化發揮甚大功能。
日政伊始(1895),邑厲壇併入本庵廟,名「嘉邑九華山北嶽殿地藏王廟」。
昭和十一年(1936),嘉義市尹川添修平執行眾神歸天政策,指定本庵為佛堂,全市各寺廟的佛像集中於本庵奉祀。民國五十一年於廟前埕東建大願台,符合本庵地藏王菩薩大慈大悲心願。 
民國六十年(1971),原庵廟院宇拆除改建七層蓮花寶殿。一樓(地下室)奉祀十殿閻王、酆都大帝、什家將、註生娘娘、月下老人。二樓本庵正殿,祀地藏王菩薩。三樓大雄寶殿,祀釋迦牟尼佛、太歲殿祀太歲星君、文昌殿祀文昌帝君。四樓大悲殿,祀觀世音菩薩。五樓彌陀殿,祀西方教主阿彌陀佛。六樓藥師殿,祀東方教主藥師殊利佛。七樓大願殿,祀四方佛。

今地藏庵廟前右側有一「昭忠祠」,據《嘉義市志 卷十 宗教禮俗志》所記載,其所奉祀的是同治元年至同治四年間戴潮春事件的死難義士266名靈骨及靈位,約創建在1866年。昭和十一年廢廟後,靈骨移至彌陀寺旁小丘,與乾隆林爽文之役十九公、道光十三年張丙之役的五百三公靈合祀,尊謂義民塔。民國六十年地藏庵改建七層蓮花寶殿時,將原廟建材移建於此處。祠宇建制,莊嚴華麗,非一般義民祠所能比擬。今祠之維持,歸地藏庵負責。

簡介與相關圖片:

九華山地藏庵廟貌|李凱翔|2009/12/15|

九華山地藏庵-廟貌

九華山地藏庵-正殿

九華山地藏庵-正殿近照

九華山地藏庵-地藏王菩薩神像

祭祀活動:
  • 農曆四月:浴佛節。
  • 農曆七月二十六日至七月二十九日:拔薦超渡法會(暨境內普渡)
  • 農曆八月初一日:地藏王菩薩聖誕

九華山地藏庵-2012/09/12法會現場1

九華山地藏庵-2012/09/12法會現場2
九華山地藏庵-2012/09/12法會現場3
九華山地藏庵-2012/09/15普渡現場
九華山地藏庵-2012/09/15普渡現場
九華山地藏庵-2012/09/15普渡現場
九華山地藏庵-2012/09/15普渡現場
九華山地藏庵-2012/09/15普渡現場
九華山地藏庵-2012/09/15普渡現場
九華山地藏庵-2012/09/15普渡現場
九華山地藏庵-2012/09/15普渡現場
九華山地藏庵-2012/09/15普渡現場
內政部寺廟登記資料
登記名稱: 財團法人九華山地藏庵
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 佛
建別: 勸募
組織型態: 財團法人
負責人: 黃英聰
填表資料
填表人姓名: 莊書豪
填表日期: 2012-12-01 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: