GIS Center Logo

東豐恩隍宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 座北朝南
地址: 臺南市北區重興里東豐路305巷51號
電話: 06-2367159
主祀神明: 城隍
對主祀神明的稱呼: 天下第二都城隍爺
創立起始年: 1977
創立年代參考文獻:
  • 民國66年( 1977)(文史工作者田野調查,2011年5月)
建立沿革:

摘自恩隍宮網站 http://www.ehg.org.tw/

 

緣民國三十四年(乙酉)年西元1945二次世界大戰結束,時住三分子中樓仔居民李火吉,李安步,李聯朝,徐文瑞,葉銀水(依姓氏劃排列)等前輩,為感念。

西港(玉敕)慶安宮 千歲爺公 城隍境主公 暨 列位尊神保佑眾生,得以避免兵災之厄,議決組立城「隍境主公會」,每逢農曆五月初六日,前往 慶安宮奉請(開基)城隍老二境主公回南設壇,舉行祝壽慶典,答謝保安賜福之神恩。由於時值戰後,交通不便往返費時,因而懇求老二境主公恩准分靈,創立「吳姓堂」暫借民宅奉祀、並首選吳溪河老前輩為乩童,盡心盡力為開基城隍老二境主公,為萬民蒼生、解迷起惑。迄今六十餘載矣。

民國六十六(丁巳)年尋信徒日增,經研議決定購買民宅改建  奉祀主神城隍境主暨列位尊神,恩隍宮正式創立,於當年農曆正月十三日安座大吉。重此 恩隍宮 承蒙西港慶安宮 千歲爺公恩准欽定為慶安宮千歲爺公南巡之行宮。

民國其七十六(丁卯)年經委員會議決,另擇現今廟址擴建新恩隍宮 鳩建都城隍廟。恩隍宮舊廟並於同年農曆十一月十七日、完成第二次遷宮安座大吉事宜。民國七十九(庚午)三月,承蒙中樓仔庄廟勝安宮主神 倪府千歲指示,置設香案接旨 恩隍宮 城隍境主公 晉升 天下第二都城隍 敕封威靈宮爵位。
同年十二月初三日開光,奉旨謹定民國八十一年(壬申)年起,每逢申、亥、寅、巳年,前往西港慶安宮謁祖。回南、舉行迎城隍、繞境等遊行慶典,以祈求風調雨順、國泰民安。

恩隍宮重建工程在民國九十三年(甲申)二月初三日鳩工啟建,並於同年十一月初四辰時上樑。隔年九十四年(乙酉)十一月十二日卯時十殿閻羅天子暨二十四司官,舉行開光儀式,並於次日(十三)子時入火安座。恩隍宮 都城隍廟 正殿重建工程順利峻竣工,富麗堂皇新廟貌,巍峨聳立於南瀛之域。(恩隍宮 都城隍廟是為宮廟合一之宗教廟宇。二樓為恩隍宮、一樓為都城隍廟。)

簡介與相關圖片:

恩隍宮三川殿

恩隍宮三川殿   謝奇峰拍攝2011.5.7

恩隍宮簡介

恩隍宮簡介    謝奇峰拍攝2011.5.7

二樓恩隍宮

二樓恩隍宮    謝奇峰拍攝2011.5.7

二樓恩隍宮天上聖母

二樓恩隍宮天上聖母    謝奇峰拍攝2011.5.7

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 恩隍宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 李書郎
填表資料
填表人姓名: 謝奇峰
填表日期: 2011-06-06 20:20
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: