GIS Center Logo

枋仔林上帝廟

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市白河區汴頭里9鄰內枋林20號
電話: 06-6853817
主祀神明: 玄天上帝
創立起始年: 1979
創立年代參考文獻:
 • 嘉慶2年( 1797 )(《白河鎮志》)
 • 嘉慶2年( 1979 )(文史工作者田野調查,2011年4月)
 • 嘉慶年間(林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會,1978)
 • 建立沿革:

  上帝廟主祀玄天上帝,創建於嘉慶年間(據《白河鎮志》之記載》為嘉慶2年(1797))

  ,當時埤仔頭附近瘟疫流行,庄民無不為所苦,斯時方志林家中所奉祀之玄天上帝,大為顯靈,庄民前來祈願,一時信仰者甚多,故庄民協議鳩集以建廟宇奉祀。

  日治時期,日人除神,庄民方炎山見日人没收神像,遂將玄天上帝藏於中山堂之天花東上,始免於難。至戰後庄民即蓋以簡易廟宇,其後,於民國51年(1962)改建於今址。今廟為民國84年(1995)翻修之貌。

  簡介與相關圖片:

  上帝廟外貌|張耘書|2011/04/09|

  上帝廟|張耘書|2011/04/09|

  上帝廟殿內|張耘書|2011/04/09|

  玄天上帝神龕|張耘書|2011/04/09|

  上帝廟五營令旗|張耘書|2011/04/09|

  奉祀神明 (主神之外):

  土地公、天上聖母、中壇元帥

  祭祀活動:

  農曆3月3日

  玄天上帝誕辰

  內政部寺廟登記資料
  登記名稱: 上帝廟
  寺廟性質: 民間寺廟
  教別: 道
  建別: 勸募
  組織型態: 管理委員會
  負責人: 方阿義
  參考資料
  參考書目:

  《白河鎮志》,張溪南等著,白河鎮公所,1998。

  填表資料
  填表人姓名: 張耘書
  填表日期: 2012-01-04 00:00
  祭祀族群:
  分靈系統:
  移民廟宇:
  香火來源:
  年例請神:
  王爺選項:
  籤詩
  藥籤:
  運籤: